Menu List MENU
Velkommen
Parrets breve
Mogens M. Uhrenholt
Eline M. Uhrenholt
Niels Marinus Rahbeck
Thellefsine Uhrenholt
Selvbiografier
Persongalleri
Konferencerne i Numan
Statistik fra Shellem
Kirkerne i Shellem
Sygdommen
Gravene i Shellem og Numan
Geværet
Mindestenen i Westby
FILM - Shellem 1919
FILM - Dr Mogens Uhrenholt
FILM - Torbens Amna-besøg
FILM - Numan 2006
Tidslinje
Kort
Litteratur
Presse
Links
Tak til
English summary
Book et foredrag
Kontakt

Helbredstilstanden
Under slet skjult protest skriver Mogens Uhrenholt efter Konferencens og Styrelsens ønske hver Maaned hjem om de enkelte missionærers aktuelle helbredstilstand. Brevet beskriver den planlagte metode. Det er dateret Numan 5. august 1917 og sendt til missionens formand Pastor A. Pedersen i Aalborg. Brevet har aldrig før været offentliggjort og findes i dag på Rigsarkivet.

Læs brevet som facsimile.

                                                                                                                               Numan 5 Aug 1917

[side 1] Kære Hr. Pastor A. Pedersen 
                                 
Det blev saa vedtaget ved sidste Konference at vi skulde hjemsende en Meddelelse om Helbredstilstanden, saa at Sygdomstilfælde kom til Dem ligesaa hurtigt som til Familien af den eller de Syge Missionærer.

Jeg vil holde mig til den simple Maade som herved følger en Prøve paa for Juli Maaneds vedkommende.

De Missionærer som taler til mig igjennem Maaneden om deres Helbedstilstand og som jeg behandler vil jeg nævne om som her gjordt, føje til hvor mange Dage sengeliggende i Maaneden.

Ved Maanedens Slutning dele med den enkelte der har været daarlig om hvorledes Helbredet er.

Ved Samtale med den enkelte Missionær synes det den mest tilfredsstillende Maade. Jeg selv er ogsaa betrygget ved ikke at skrive formeget, thi en [side 2] kan være rask i Dag nør Døden i Morgen.

De maa da aldrig forundre Dem over at faa et saadant Maanedsbrev at alle synes demselv raske og med næste Post faa en nedslaaende Meddelelse.

At forlange udenfor Sygdom en grundig Undersøgelse hver Maaned vil jo ikke være passende. Saa jeg beder Dem udtale til mig om nævnte Fremgangsmaade er tilstrækkelig tilfredsstillende.

Syge. Sengeliggende i Juli Maaned.

Frk. Eriksen havde i Begyndelsen af Maaneden et let anfald af Dysenteri, og maatte holde Sengen i 7 Dage. Hun befinder sig vel nu.

Min Hustru havde sit første Anfald af Malaria. Hun var tilsengs 1½ Dag og er igjen rask.

Frk. Kristiansen havde sidst i Maaneden ogsaa et let Anfald af Malaria Feber. Hun kom hurtigere over det denne Gang end de 2 forrige Gange. Efter 2 Dages Sengeleje var hun igjen paa Benene og genvandt Kræfterne hurtig.

Venligst
M. Uhrenholt 

 

Denne side administreres med SmartCMS ® 2008