Menu List MENU
Velkommen
Parrets breve
Mogens M. Uhrenholt
Eline M. Uhrenholt
Niels Marinus Rahbeck
Thellefsine Uhrenholt
Selvbiografier
Persongalleri
Konferencerne i Numan
Statistik fra Shellem
Kirkerne i Shellem
Sygdommen
Gravene i Shellem og Numan
Geværet
Mindestenen i Westby
FILM - Shellem 1919
FILM - Dr Mogens Uhrenholt
FILM - Torbens Amna-besøg
FILM - Numan 2006
Tidslinje
Kort
Litteratur
Presse
Links
Tak til
English summary
Book et foredrag
Kontakt

Mogens og Eline i Shellem;
Betragtninger om hospitalsplaner
Mogens og Eline var i juni 1917 på undersøgelsesrejse til Shellem, hvor de havde fået tilladelse til - i begrænset omfang - at drive lægevirksomhed. Det var første gang de sammen dannede sig et indtryk af Shellem. I nedenstående brev skriver de til vennen, Pastor A. Pedersen i Aalborg, om oplevelserne. De er ikke udelt begrejstrede; ligesom et gryende opgør med Niels Brønnum lurer i kulissen. Brevet har aldrig før været offentliggjort og findes i dag på Rigsarkivet.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kanakuruer i Shellem. Billedet er taget af Eline Uhrenholt i Shellem, og findes i dag i Elines nieces private samling, Cedar Falls, Iowa.
Læs brevet som facsimile.


                                                                                                                                                          Shellem 19 Juni 1917.

Kære Hr. Pastor A. Pedersen, Aalborg.

Som jeg idag har Lejlighed til at faa skrevne Brev dateret 17 Juni afsted kommer der hertil fra Numan Brevet fra Dem af 13/4. Mit eget Svar vil jeg sende til Numan med det samme og skal saasnart jeg kommer hjem til Numan om en 14 Dage meddele Missionærerne der, Indholdet af Deres Brev.

Brevvekslingen imellem Dr. Brønnum og Styrelsen er mig saare lidet bekendt. Vi deltog i Konference straks vi kom, men jeg, da jeg for min Part følte mig selv umoden til at have Indsigt i Tingene som man burde for at kunne aflægge en Stemme med Vægt [ufuldstændig sætn. også i originalbrevet]. Derfor efter Konferencen begyndte jeg at blive passiv ialt angaaende Arbejdet i Bachamastammen som dem der følte sig bundet dertil havde i deres Plan. Og endnu mere blev jeg passiv da det blev lagt hen til os at vi skulde gaa til Shellem. Vi passede Hausastudiet. Havde selvfølgelig ogsaa denne Følelse at hvis vi nyankomne havde for stærk en Mening, ja, saa vare man jo alligevel de nyankomne og vor Bedømmelse kunde være forkert.

Jeg var klar over Sandheden af at en nyankommen kan have forkert Mening. Saa i Ord har vi været, synes jeg (Jeg tænker på min Hustru og jeg) været passiv overfor Spørgsmaal herude, baade i Nutiden og ogsaa i Fremtiden, og ligeledes i vore Skriverier hjem.

Det eneste Punkt jeg har rørt ved er dette at finde store Stammer da de syntes mig saa smaa - og siden er de alle bleven meget mindre i Antal end jeg tænkte denne Gang.

Grunden var jo nok den jeg tænkte mig et stort pænt Hospital ihvilket jeg svingede rundt i uoverkommeligt Arbejde - Og da jeg kom fandt jeg at der var ½ Times Arbejde om Dagen som faldt under en Læges Arbejde udenfor Sygeplejersken - ja, saa faldt Modet noget og Planen var at vi skulde være 2 til at dele (Ingenting). De ved jo ogsaa at jeg gjorde Strike snart - jeg havde glemt at Dr. Brønnum havde skreven hjem engang at masske aldrig her var tale om at faa et Hospital - Jeg vil her føje til og beder Dem lægge mærke dertil fordi det er min Overbevisning. Her paa den danske Mark ligefra Batta Stammen imod Syd indtil de nordligste Kanakuraer vil et veludstyret Hospital være nok -  Et Sted at samle alle dem som skal opereres ekker plejes særligt. Hvis De planer [planlægger] flere paa hele det tyndt befolkede Strøg saa bliver det anden-tredie Klasse uden Tiltrækning hverken udefra eller fra Lægers Synspunkt.

Thi det er bedre at faa et veludstyret Sted, hvor alt kan gjøres end have 2-3 hvor kun halvt Arbejde kan udføres.

Efter sidst sendte Brev ser De jeg opererede 6 i Maj og alle gør det godt, alle var her Nord fra - Her er 3 jeg har funden som jeg kan operere. Jeg tænker paa en fjerde, en lille Dreng som er vanskabt paa Benene og kan ikke gaa. De 2 Kanakura - 1 Lalla - 1 Longuda.

Det var den letteste Sag i Verden for mig at faa dem til Numan, hvis vi havde Chloroform og operere dem der.

Her har min Hustru og jeg en 30 Patienter om Dagen nu og masske det vil stige inden vi kommer herfra. Mange af disse mindre Ting, Saar, Maveonde, flere Øjensygdomme kan en Sygeplejreske paa de forskellige Steder nehandle og saa sende dem de ikke kan til dette Centralsted. En Læge bliver snart træt af at behandle Smaating som han ved en Sygeplejerske kan gøre - da han ved en Mængde lidende Mennesker da vil savne ham et andet Sted,

Saa sandt Dr. Brønnum og Hustru maa faa Lov at komme igjen, som da sikkert ingen af os ikke af hele Hjerte ønsker maa ske, kan hver jo faa sit Center, hvis han da vil tage Interesse i Lægegerningen eller om en anden Læge melder sig, og saa kan de jo med Aarene samles til et enten her i Shellem eller Numan. - Hvorfor et, fordi et veludstyret Hospital er dyret og her er, naar den Dag er for Haanden, ingen Brug for to - men som skrevet Klinikker i de forskellige Stammer. Jeg tror jeg maa skrive det igjen, hvis de tænker dem en Læge for hver Stamme - saa skuffer de dem, da hvis vedkommende Læge vil være Læge ved Siden af Missionærarbejdet.

Dette Punkt nævnt er jo klaret med Styrelsen vel ogsaa fra Dr. B. Side, saa der kan jo ikke være nogen Uenig om det. Vi klarede det imellem os paa fredelig vis og de andre Missionærer blandede sig jo ikke deri.

Af det lidet jeg ved  er følgende Punkt vel det som skilte mest af, nemlig stadig Antagelse af Kvinder dog Dr. B. havde bedet dem undlade det foreløbig indtil mere Aabning. Og Dr. B. syntes ikke de tog Hensyn dertil, saa han mente hans Mening betød Intet. Men som skrevet Forhandlingen derom, undtages deres anmeldelse at de kom og det dermed følgende er mig lidt bekendt, saa jeg kan udtale mig saare lidt om hvormegen Uenighed.

Jeg kan ofsaa tænke paa Bestemmelsen om Baaden - som jeg nu ogsaa mente var lagt tilside som en Sag ordnet.

Naar Dr. B. har udtalt sig saadan kan jeg da kun tænke at han har samlet alt sammen, baade det som var maaske ordnet tilfredsstillende om en af Omveje og maaske faaet det forstørret ved at lægge det til som endnu ikke var klaret helt.

Skriveri er ofte en misforstaaende Ting. Thi det opfattes forkert, der trækkes mere fra end skulde - lægges mere til end skulde. Tankerne udtrykt. Jeg tør skrive paa egne og min Hustrus Vegne at vi føler da ikke nu at der er særlige Ting, som skiller imellem Missionærerne og Styrelsen.

Men forsvare eller laste Styrelsens Delen med Dr. B. og hans Delen med Styrelsen det kommer aldrig til vore Tanker, da det var gaaet forud før vi havde med nogen Stamer at gøre og vi hørte kun Resultaterne og deraf ved jeg Ingen som vi ere utilfredse med; ihverttilfælde saadan at vi ønsker dem anderledes. Dermed mener jeg ikke de ere fuldkomne, men det er haardt at bedømme andres Handlinger.

Jeg har en Følelse af at Dr. B. og Styrelsen har allerede nu haft Stævne og alt har klaret sig med Tilgivelse og Enhed i Christus-Jesus.

De nævner om at vælge en Formand. Da Dr. B. rejste indsatte han lærer Jensen som fungerende Formand indtil vor valgte Næstformand Pastor Thomsen kom, som jo de i følge Love skulde overtage Formandsposten indtil vi heruden var klar over at Dr. B. vendte ikke tilbage. - Det er vel endnu i det uvise. Jeg synes et saadant Skridt at vælge Formand nu er forhastet og kan ikke gøres af Hensyn til Dr. B., som jo er valgt vel paa 3 Aar. Saasnart han selv Dr. B. fratræder Formandsposten forandrer Stillingen sig - og Friheden, ja, vel Pligten er at vælge en ny Formand, og hvis Næstformanden da vælges, da at vælge en ny Næstformand - Er jeg ikke rigtig (- Denne slutning).

Saa den af Dr. B. indsatte fungerende midlertdige Formand fortsætter indtil vi faar dette Bud. Dr. B. har resigned [?]. Selvfølgelig saansrat Thomsen er her, ovetager han Posten indtil dette Bud kommer.

Angaaende os selv (min Hustru og jeg) hvor vi skal være, Numan eller Shellum, vil De endelig tage den Side med Dr. B. og komme igjen eller ikke - Kan de komme igjen efterendt Hvile bliver selvfølgelig Numan deres Plads igjen og vores skal begynde her. Hvis ikke de kan komme igjen og vi skal sættes der hvor de synes bedst - Numan eller Shellem - da overlader vi det til Styrelsen aldeles og tror derigjennem at faa Herrens Plads anvist.

Her bliver vi jo kun kort - saa gaar vi til Numan igjen ogtager fat paa Hausa og jeg Hospitalsarbejde.

Men selv om Styrelsen har sendt Brev om at vi skal bede om Plads i Shellem for at faa den sikkert, kan vi jo faa Lov at vente noget inden Svar og vi kan jo ikke bygge før nær Jul og efter alligevel -.

Saa betragter jeg først det afgørende Svar om vi skal rejse derop eller ikke - naar Styrelsen svarer paa dette Brev (og nævner det).

Grunden er at vi har klaret for os at Dr. B. kommer ikke til Numan som Læge, hvis jeg skal blive der som Læge. Ikke fordi vi løber for Dr. B. og H. [Hustru] og, nej, vi elsker dem - men de ved Grunden.

Lægerne fra China og Indien kan rapportere 30.000-40.000 Behandlinger naar vi kommer med vore 2000-3000 for hele Distriktet.

Antagelig kan Styrelsen give os Svar saa vi kan begynde at stamme paa det Sprog vi skal lære inden det nye Aar kommer.

Hermed er Sagen anbefalet Gud. Jeg er ifærd med at udfinde hvormange Folk der kan tale Kanakura. Vist ikke nær saamange som jeg opgav, 12.000, da saa mange andre smaastammer er slugt af dem nær Bornu, men taler ikke deres Sprog.

Hvis det er muligt at faa noget Chloroform sent herud snarest vil vi være glade - det er vel haardt at faa. Hvis ikke muligt nu, saa saasnart som muligt.

Kærlig hilsen fra os begge
Eline & M. Uhrenholt


 

 

Denne side administreres med SmartCMS ® 2008