Tilbage til forsiden
Lagt på Nettet 29.08.2006 af Redaktionen

FOLKETINGET

16/08/2006 

S P Ø R G S M Å L

til

skriftlig besvarelse

 

 

 

Til: Socialministeren

Af: Mia Falkenberg

 

 

"Hvad mener ministeren at der skal ske af sanktioner over for en kommune, når en kommune
ikke laver en § 38 undersøgelse i forbindelse med en tvangsfjernelse af et barn?"

**************************************************************************************************** 
Lagt på Nettet 22.07.2006 af Redaktionen


Brev fra Socialministeriet  vedr. manglende § 38 undersøgelser før tvangsanbringelser 

Socialministeriet_logo.gif 

Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K

Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk

PRA/ J.nr.

 

Lisbeth Eliasen

_______________________________________________________________


 

Dato: 13. juli 2006

 

Vedr. sagsbehandling i kommunerne

 

Socialministeriet takker for din henvendelse af 21. juni 2006, hvor du diskuterer
kommunernes brug af § 38 undersøgelser. Socialministeren har bedt Børneenheden om
at besvare din henvendelse, da området for udsatte børn og unge hører under dem.

Som du påpeger i din henvendelse, er det vigtigt, at der bliver lavet en grundig
§ 38 undersøgelse, således at et barns eller en ungs forhold afdækkes fuldstændigt,
inden der træffes afgørelse i en sag.

I forbindelse med anbringelsesreformens ikrafttræden den 1. januar 2006 er der sket en
styrkelse af § 38 undersøgelsen. I lov om social service fremgår det nu direkte,
at undersøgelsen skal omfatte barnets eller den unges udvikling og adfærd, familieforhold,
skoleforhold, sundhedsforhold, fritidsforhold og venskaber samt andre relevante forhold.
Loven er tilrettelagt sådan, at undersøgelsen skal afsluttes senest 4 måneder efter en
kommune bliver opmærksom på, at et barn eller en ung kan have behov for særlig støtte.

Dygtige og veluddannede medarbejdere er grundlaget for en social indsats af høj kvalitet,
og uddannelse er derfor yderligere et centralt element i anbringelsesreformen. Der har
været et behov for både korte og længere efteruddannelsesforløb, og der er bl.a. etableret
et introduktionsforløb for alle nye medarbejdere på området, ligesom der er afsat penge til
længerevarende uddannelsesforløb som fx diplomuddannelse.

For så vidt angår sagsbehandlingen i anbringelsessager kan Socialministeriet oplyse dig
om, at der i forbindelse med anbringelsesreformens ikrafttræden er udstedt en
bekendtgørelse, der forpligter kommunalbestyrelsen til at træffe nærmere beslutning om,
hvordan sagsbehandlingen i sager om særlig støtte til børn og unge skal foregå. Når den
politiskeog administrative ledelse tager stilling til standarderne for sagsbehandlingen, er
målet, at behandlingen af sagerne i kommunerne bliver mere ensartet, og at borgernes
retssikkerhed dermed styrkes.

Disse standarder skal behandle fem forskellige temaer i forhold til børn og unge med
behov for særlig støtte, nemlig den tidlige indsats, inddragelse af forældremyndigheds-
indehavere og barnet under hele indsatsen, systematisk inddragelse af familie og netværk,
opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats og afdækning af de
særlige forhold ved den unge og indsatsen i forhold til den unge, der er fyldt 15 år.

I din henvendelse henviser du til rapporten ”Nye regler – ny praksis”, som
Socialforskningsinstituttet har lavet på baggrund af lovændringerne i 2001. Af rapporten
fremgår det bl.a.,  at der i en stor del af sagerne ikke var udarbejdet en §38 undersøgelse
af barnets eller den unges forhold. Med anbringelsesreformens ikrafttræden er det som
nævnt bl.a. formålet at dæmme op for dette problem ved at indføre en mere grundig
§ 38-undersøgelse. Når dette er sagt, skal det dog understreges, at rapporten også
indeholdte en række positive resultater. Rapporten viste bl.a., at der var sket en betydelig
forøgelse af inddragelsen af børn og unge i deres egen sag.

 Du kan læse mere om anbringelsesreformen på Socialministeriets hjemmeside: 
 
www.social.dk

 Med venlig hilsen

 Pernille Rask Andersen

kommentar :

Helsingør kommune har aldrig foretaget en lovpligtig § 38 undersøgelse før
tvangsfjernelse i Eliasensagen, hvor 5 børn er grundløst tvangsfjernet.
Helsingør ondskabens by har  hårdt brug for både korte og længere efteruddannelses-
forløb af personalet i familie og handicap afdeling i den NYE anbringelsesreformen.

********************************************************************

Socialministeriet_logo.gif 

Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K

Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk

 

Lisbeth Eliasen


Dato: 19. juni 2006

Vedr. anbringelse uden for hjemmet

Socialministeriet takker for din henvendelse af 10. maj 2006, hvor du fortæller om dine
børns anbringelser uden for hjemmet. Socialministeren har bedt Børneenheden om at
besvare din henvendelse, da området for udsatte børn og unge hører under dem.

Som det fremgår af vores skrivelse den 26. januar 2006, skal vi gøre dig opmærksom på,
at hverken Socialministeriet eller socialministeren har mulighed for at træffe afgørelse i
den konkrete sag, da det er henlagt til de sociale myndigheder at behandle og træffe
afgørelser på det sociale område.

At få anbragt sine børn uden for hjemmet er et voldsomt indgreb i en familie, og loven
muliggør derfor kun en anbringelse, når der er en åbenbar risiko for skade på barnets
sundhed eller udvikling, og hvis problemerne ikke kan løses under barnets ophold i hjemmet.

Før kommunen kan træffe afgørelse om en anbringelse uden for hjemmet, skal der ifølge
loven være foretaget en grundig undersøgelse, herunder en samtale med barnet og de
personer, som har kendskab til barnets forhold. Ifølge loven kan der ikke forekomme en
afgørelse om anbringelse uden en grundig beskrivelse af grundlaget samt formålet med
anbringelsen.

Netop fordi en anbringelse af et barn eller en ung uden for hjemmet er så stort et indgreb,
der kan få betydelige følger for alle de involverede, kan der altid klages over en sådan
afgørelse. Du skriver, at Ankestyrelsen har stadfæstet afgørelsen om anbringelserne af
dine piger, men som det også fremgår af vores tidligere skrivelse, er det muligt at få prøvet
denne afgørelse ved landsretterne.

Vi håber, at du og din familie finder en løsning på den svære situation.

 

Med venlig hilsen

Pernille Rask Andersen

********************************************************************
Lagt på Nettet 2006 af Redaktionen

Til    Socialministeriet
 
Att.  Socialministeren Eva kjer Hansen
 
Pernille Rask Andersen
 
Vedr. skrivelse den 19 Juni 2006 som svar på min e-mail dateret den 10 Maj 2006.
 
Prøv lige og læse vedhæftet erklæringer samt kopi af e-mail fra Tove Videbæk om sagen 
nederst på siden samt se DR 1 indslag om kommunernes manglende § 38 undersøgelser i
tvangfjernelsesager.
 
Når en kommune vælger at iværksætte særlige foranstaltninger for vanskeligt stillede børn -
for eksempel at flytte et barn fra een plejefamilie til en anden - så sker det sjældent,
at kommunen laver en egentlig undersøgelse barnets trivsel, inden den handler.

Det viser en rapport fra Socialforskningsinstituttet, skriver Berlingske Tidende.

Rapporten viser, at der ikke er blevet lavet en tilbundsgående undersøgelse - en såkaldt
paragraf 38-undersøgelse - af børns trivsel i 55 procent af de over 1000 børnesager,
Socialforskningsinstituttet har evalueret.

Bekymrende resultat
En sådan undersøgelse skal ellers netop sikre, at alle professionelle voksne omkring et barn -
skolelærere, pædagoger, psykologer - bliver hørt, inden en kommune tager endelig stilling til,
om et barn for eksempel skal fjernes fra sin familie, forklarer seniorforsker ved
Socialforskningsinstituttet Anne-Dorthe Hestbæk. 

 
Med venlig hilsen
 
Lisbeth Eliasen
********************************************************************
Lagt på Nettet 22.07.2006 af Redaktionen


Vedr. § 38 undersøgelse i kommunerne?
Fra: Tove Videbæk Sendt: 13. juni 2006 22:02 til DR.
 

Kære Christina og Tina.

Hermed skal jeg blot ganske kort gøre opmærksom på, at den udtalelse, som en
repræsentant fra en kommune (Helsingør) kom med i jeres udsendelse mandag d.
12. juni kl. 21.00, simpelthen ikke var korrekt.

Klik se udsendelsen 

  http://www.dr.dk/extention/playWindowsMediaODP.aframe?id=217511&ListType=nyheder&bitrate=medium

Denne kommune har i den grad IKKE gennemført § 38 undersøgelse i forbindelse med
en meget problematisk fjernelse af nogle børn fra en familie i Helsingør.

Jeg kender til sagen, fordi jeg er blevet løbende orienteret om den i forbindelse med
at jeg i 4 år var formand for ’Folketingets socialudvalg.

I øvrigt har jeg også  besøgt familien i Helsingør.

Jeg vedhæfter til jeres oplysninger 2 erklæringer, som jeg har skrevet i forbindelse
med udviklingen i sagen. I øvrigt kan jeg oplyse, at sognepræst Peter Fergo
(Tove Fergos mand) har skrevet en rapport vedr. en del af sagen,

Hvis I ønsker yderligere oplysninger, er I naturligvis velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Tove Videbæk,
Fhv. MF for Kristendemokraterne
Tidl Formand for Folketingets Socialudvalg

Tlf.       97 18 46 54
Mobil:  23 41 31 79

Torsdag-fredag i denne uge er jeg i Bruxelles på tlf. +32 495 82 91 57

********************************************************************* 

Tilbage til forsiden klik her eller på logo
TopLogo