Tilbage til forsiden


Lagt på Nettet April 2013  af Redaktionen

Inhabilitet og Korruption i Børnesager i Danmark :

Inhabilitet udført bl.a. af Byrådsmedlem Erling Hansen i Ankestyrelsen
og af Byrådsmedlem Ib Kirkegaard i Tvangsfjernelsudvalget begge fra
Helsingør Helsingør Kommune
samt af selveste Ankestyrelsens Direktør
Henrik Hoster i Ankestyrelsen. Nu har både Byretten og Ankestyrelsen
dømt hhv. Erling Hansen og Ib Kirkegaard Inhabile i Eliasen-sagen.
Ankestyrelsens Direktør Henrik Hoster har lavet det ene kriminelle
lovbrud efter det andet i Helsingør-sagen, så meget at manden kun kan
betegnes som skør i hovedet ud over alle lovlige grænser i Danmark.
Vedr. Byrådsmedlem Erling Hansen som ER DØMT dybt inhabil :
 
Overtrædelse af Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
paragraf 54 i de 2 følgende sager herunder :
 
Behandlet på møder i Ankestyrelsen henholdsvis d. 14.09.2012 samt d. 22.10.2012.
 

Se udskrift fra K.K. blå bog 2 stk. - her er Erling Hansen opført.  

Her Ankestyrelsens brev af den 15.03.2013 om at Erling Hansen har mødt både den 14.09.2012 og den 22.10.2012.
i Helsingørsagens sager samtidig med at han er Kommunal Bestyrelsesmedlem i Helsingør og har aktivt deltaget
i Helsingørsagen i Børne og Ungeudvalget i Helsingør i tidens løb.
 
 
 
 
Ankestyrelsen i Danmark er Kriminel og overtræder loven gang på gang :
 
F.eks. ved et møde i Ankestyrelsen d. 14.09.2012 hvor Erling Hansen også deltog og igen var inhabil
hvor også Min Advokat Trygve S. Nielsen  samt Advokat Charlotte Cantor mødte samme med 
Undertegnede i Ankestyrelsen sammen med de øvrige aktører udpeget af  Ankestyrelsen til sagen
om behandling om Selvmordet begået af Min næstældste Søn i Helsingør Kommunens varetægt.
 
Her havde NOGLE af møde-deltagerene modtaget et  HELE færdigt UDKAST TIL AFGØRELSEN i
Ankestyrelsen før sagen havde været for i Ankestyrelsen, dette kriminelle Udkast var ved en fejl
også blevet tilsendt den ene af de to af Vores Advokater før behandling i Ankestyrelsen , en fiktiv
afgørelse som ADV. Cantor havde modtaget ca. knapt en uge før mødet, dette udkast kommenteret så
Advokat C.C. at det ikke måtte tages til efterretning, imens hun kommenteret dette ulovlige Udkast
blev Ankestyrelsens medlemmer mere og mere urolige og febrilske og en forsøgt at tage udkastet
ud af hånden på Adv. C.C. for ligesom at få fjerne bevismaterialet, men Adv. C.C. holdte fast, og VI har
bevismaterialet.
Trods dette pinlige optrin så blev UDKASTET alligevel fulgt til punkt og prikke, så Ankestyrelsen har selv
bevist at de opererer med  skjult krimminelt dagsorden og at hele LORTET i Ankestyrelsen er et rent
skuespil, de eneste der ikke sad med dette komplot af et udkast var Undertegnede og Min Advokat
Trygve S. Nielsen.

Ankestyrelsens Direktør Henrik Hoster overtrædelser gang på gang Lov om retssikkerhed og
administration på det sociale område paragraf 53 stk 3 m.fl. i Helsingørsagen.

 

§ 54. Et medlem af Ankestyrelsen kan ikke deltage ved behandling af sager    vedrørende en kommune, hvor den pågældende er ansat eller er medlem af kommunalbestyrelsen.

         Vejledninger mv.
        
Orientering om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale
         område og lov om 


        
(Indenrigs- og Socialmin. skr. nr.
9281 af 14/4 2009). LINK :
         
LINK : http://www.socialjura.dk/content-storage/love/love/retssikkerhedslov/ 

Udskrift af dombogen

DOM

Ved eventuel gengivelse af nærværende dom må der ikke ske offentliggørelse af navn, stilling
eller bopæl for nogen af de personer, der er nævnt i sagen, eller på anden måde ske
of- fentliggørelse af deres identitet.

Thi kendes for ret
Ankestyrelsens afgørelse af  14. september 2012 om anbringelse uden for hjemmet af  X
ophæves, og sagen hjemvises til fornyet prøvelse i Ankestyrelsen.
Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden part eller til statskassen.

Afsagt den 30. april 2013


Ligeledes har Ankestyrelsen dømt i Eliasen-sagen : Ib Kirkegaard er dømt af et enigt udvalg at han var Inhabil i Helsingør-sagen. 
Afsagt den 23. Maj 2013

FLERE RETSSAGER ER I VENTE OM INHABILITET, senest skulle der have været Byretsmøde den 23.05.2013 som Retten aflyste uden
grund, denne sag var igen om Byrådsmedlem Erling Hansen, som igen klart har overtrådt loven i Ankestyrelsen ved deltage i en
ulovlig afgørelse i Eliasen-sagen.

Tilbage til forsiden klik her eller på bus logo 
bil3.jpg