Tilbage til forsiden

                 


 

 

Til Ib Kirkegaard - Sandheden TAK !

 


Lagt på Nettet  2006 af Redaktionen


    Ib Kirkegaard, Dansk Folkeparti, (o)

Helsingør Kommunes tidl. Socialudvalgsformand Ib Kirkegaard`s
Sociale Sandkasse Hjørne :

 

Konstituering_5_december_2006.jpgPersonsag i Helsingør Byråd "Eliasen-sagen"                    
Klik på brevet fra den 05.12.2005 , læs det i fuldstørelse.
                                                 

 

Sandt eller Falsk brev her ?

 

 

 

 

 

 

 

Ib_kirkegaard_inhabil.jpgSocialudvalgsFormanden inhabil i " Eliasen-sagen "         
Klik på brevet fra den 25.01.2006, læs det i fuldstørelse
.      

Besynderligt brev :
Socialudvalgsformanden inhabil i  "Eliasen-sagen" eller "Helsingør-sagen"

NB.
Samtidigt nægter Ib Kirkegaard ved telefonisk henvendelse at han har skrevet dette brev på Kommunes brevpapir
med Ib Kirkegaards normale original underskrift. - Så enten lyver Ib Kirkegaard eller også lyver Helsingør
Kommunes Socialforvaltning og skriver FALSK under !
                                          

 

  

 


Redaktionel kommentar: Dette indlæg er indsendt under mærket 'Lisbeth Eliasen' Dato:   28-10-07

 


 

 

ADVARSEL mod VENDEKÅBEN,

IB KIRKEGAARD fra DANSK FOLKEPARTI

 VENDEKÅBEN
Ib KirkegaardDette er en kraftig ADVARSEL mod at stemme på Ib Kirkegaard, fra Dansk Folkeparti opstillet i Nordsjællands
Storkreds, han er skrupelløs og dybt uvederhæftig.

Det gælder bl.a i en sag som Ib Kirkegaard personligt har skrevet til Landsretten i, han har også skrevet
læserbreve om sagen, han har optrådt jævnligt på Landsdækkende TV, samt været med i DR1-dokumentarfilm
med titlen "Til Barnets Bedste" samt været deltager i deputation / fortræde for Folketingets Socialudvalg m.m
ALT i sammes families sag.

Tænk, idag er samme Ib Kirkegaard valgt til Helsingør byråd og beklæder den fornemme post som Helsingør
Kommunes Socialudvalgsformand og her lader han nu bare yderligere 4 små børn blive tvangsfjernet fra samme
familie, en tvangfjernelssag UDEN begrundelse, 4 børn tvangsfjernes fra deres forældre netop i hans
formandsperiode fra 2006.
Nej,- Ib Kirkegaard løfte ikke en finger i samme sag som han ellers har støttet 100% siden år 2000, nu hvor
han ellers har alle mulighed for virkeligt at hjælpe - og det er til og med samme Ib Kirkegaard der bedyrere i
flere efterfølgende båndet telefonsamtaler, at han stadig mener, DET ER EN STOR FEJL, og at familiens 6 børn
ALDRIG skulle have været tvangsfjernet fra deres forældre.

Hvad er det for et menneskesyn ?

Formanden for Socialudvalget Ib Kirkegaard forholder sig totalt passivt tiltrods for han er bevist om, at der
er begået en stor fejl i den forvaltning han har formandsposten for, og Ib Kirkegaard gør intet for at tilskynde
socialforvaltning til at rette fejlen så hele familien kan blive genforenet.


HVAD KAN DU BRUGE SÅDAN EN FOLKETINGSPOLITIKKER TIL ?

 

Med Venlig Hilsen
Lisbeth Eliasen
http://www.LisbethEliasen.dk
Selvstændig Designer & Mor til 6 børn, alle med samme Farmand igennem 25 år.
 
 

 
 


 

 

   
                           
 
Stakkels børnefamilie
 
Vi har modtaget:

Tirsdag den 30. Marts bragte Helsingør Dagblad på side 3 en artikel med overskriften:
" sag om tvangsanbringelser spøger forsat i folketinget".
Det var en artikel om Eliasen & Jørgensen bedre kendt som " Helsingørsagen", som blev
sendt i DR-Dokumentar sidste efterår.
Den avisartikel var en "tynd kop the" og en meget uheldig fordrejning af sagen om familien,
som gør så mange initativer for at løse op for denne ulykkelige sitaution, som Helsingør
Kommune  har bragt dem i.
Det er en gordisk knude, som kommeune har skabt med sin skrupelløse og kluntede
håndtering af familienssag. En sag som aldring burde have været en sag, for der er intet
om den.
Jeg har som familiens bisidder siden år 2000 fulgt deres sag på aller nærmeste hold og er
løbende informeret om alt i sagens forløb.
Artiklen mangler mange vigtige oplysninger. Hvis man går ind på Folketingets hjemmeside,
kan man læse, at det ikke kun er socialudvalgs formand, Tove Videbæk MF, som har stillet
spørgsmål til socialminister Henriette Kjær ( Nr. 454 & 452 ). Line Barfod MF. har også
stillet spørgsmål til socialministeren ( Nr.453 ) om Helsingør Kommunes håntering af
familiens sag.
Jeg ved, at  Tove Videbæk personligt har talt med Helsingør Kommunes socialdirektør
Steen Johnny Hansen om sagen, og ved dette møde har Tove fortalt til Steen Johnny,
at " denne sag er en skamplet på den danske socialpolitik, og se nu at få løst denne sag
selv, inden vi er nødt til at gribe ind ".
Der opgives forkerte oplysninger : Sagen drejer sig overhovedet ikke om den ældste barns
kroniske sygdom. Forældrene har aldrig nægtet, at deres barn skulle behandles.
Derimod har forældrene villet vælge den allerbedste ekspertise på
området til deres barn, endda for egen regning. Det påståes også, at de to børn ud af en
børneflok på fire aldrig har været passet uden for hjemmet. Det er ikke rigtigt,
jeg har selv passet dem.
Den eneste kroniske sygdom, som  ubehandlet i familien, er humor.
Helsingør Kommune har rent juridisk heller ikke , som det er beskrevet i artikel haft ret i alle
instanser. Helsingør kommune har rent faktisk
i de sidste to dommer i henholdsvis Den  sociale ankestyrelse og Østre Landsret ikke fået
medhold. To dejlige, superfriske og sunde børn er på flugt i udlandet med deres far ,
nu i over et år som følger af Helsingør kommunes skandaløse sagsbehandling.
Hvad gør mine kære fhv. byrådskollegaer ? INGENTING !
 
Med Venlig Hilsen

Lokalforemand for dansk folkeparti
Ib Kirkegaard
 
PS:
Bragt i Helsingør Dagblad i 2004,
Hvad Gør Hr. Kirkegaard nu da han er Socialudvalgsformand i 2006,- lader sagen stå til,
uden at gribe ind ser han på 5 børn er fjernet fra deres familie helt UDEN grund ?.
                                                                                                                                                                                         
 

Ib Kirkegaard, Krogenbergvej 9, 3490 Kvistgård

 

Vedr. ankesagen Østre Landsret 18. afdeling.
         Jens Jørgensen og Lisbeth Eliasen ctr. Den Sociale Ankestyrelse.
----------------------------------------------------------------------

Undertegnede Ib Kirkegaard oplyser, at jeg kom ind i sagen i forbindelse med
at jeg fik en telefonisk henvendelse fra Jens Jørgensen i forbindelse med et
møde, der skulle være i Børn og Ungeudvalget den 11/7-00

Som følge af det møde der skulle være, fik jeg en henvendelse fra Jens Jør-
gensen om at komme ud og tale med dem på bopælen. Jeg var herefter den
første offentlige person, der kom indenfor og fik en drøftelse med de to foræl-
dre og på et tidspunkt, hvor alle 3 børn var hjemme.

Det bemærkes, at jeg fandt intet påfaldende ved børnenes optræden, ligesom
børnene kom hen og sagde : " hej" og man fik en snak med dem på helt nor-
mal vis. Der var intet påfaldende overhovedet.

Herefter deltog jeg i Børn og Ungeudvalgets møde den 11/7 som bisidder, og
det var bl.a mine oplysninger omkring besøget i hjemme og hvorledes for-
holdene var, der var en medvirkende årsag til, at forvaltningens indstilling
om tvangsfjernelse af børnene ikke blev taget til følge af udvalget.

Herefter ønsker jeg at få sagen hævet op i det politiske milijø, og sagen bliver
forelagt for det sociale udvalg, hvor jeg var medlem. På mødet blev der den
22/8 aftalt, at "nu bliver sagen lagt ned i skuffen for aldrig mere at blive ta-
get op igen". Jeg har set ankesagens bilag 70 og kan erklære mig enig i det
nederst på siden anførte, idet det blev besluttet, at sagen ikke mere skulle
frem, men at familien startede på "dag 0".

d.v.s. der skulle i hvert fald ikke mere bruges noget fra sagen der vedrørte
perioden fra før Børn og Ungeudvalgets beslutning, jfr. tillige mødet den
22/8 i udvalget. I perioden frem til årsskiftet 2001 / 2002 hører jeg herefter
ikke noget, og herefter er jeg udtrådt af byrådet og jeg finder det særdeles
påfaldende, at ligeså snart jeg er udtrådt af byrådet og udvalget, genoptager
man sagen påny, og man går enda tilbage til alt det, der ligger forud for af-
gørelsen i juli måned 2000 og det, der blev aftalt i august måned.

Jeg havde herefter en samtale med forvaltningschefen i anledning af, at der
var indkaldelse til et nyt møde i Børne og Ungeudvalget i januar måned. Efter
vores drøftelse, bliver mødet annulleret. Som officiel begrundelse blev anført,
at politiet ikke ville bistå ved en tvangsfjernelse.

Herefter genoptages sagen igen på baggrund at en henvendelse fra skolein-
spektør Gordon Lees fra Nordvestskolen. Herefter ser jeg bilag 73 som er en
skrivelse af 24/4-01 fra skoleinspektøren, og når jeg læser det mellemste af-
snit, bliver jeg klar over , at Gorden Lees har talt med Kim Nielsen, som er
familiens sagsbehandler på daværende tidspunkt, selvom familien på det
møde der var i august 2000 blev lovet en ny sagsbehandler.


Herefter kører sagen påny, og jeg indtræder påny som bisidder for familien
under såvel behandlingen i Børn og Ungeudvalget den 20/2-02, som i anke-
styrelsen den 4/4-02.


Iøvrigt forsøger jeg inden tvangsfjernelsen bliver effektueret at få etableret en
kommunikation mellem familien og forvaltningen i forbindels med psykolog
Søren Hertz. Det er en person som kommunen har anvendt tidligere.

Iøvrigt bemærker jeg, at jens Jørgensen på et tidspunkt meddeler mig, at
der er blevet udarbejdet en aftale som de har underskrevet, og som er udar-
bejdet af advokat Trygve Nielsen, således at de op til Week-enden fra 12.,
13. og 14. april forventer man i hvert fald ikke at der sker en tvangsfjernelse.

På nuværende tidspunkt er det mig ubegribeligt, det der er sket, og det der
foretages, at der indkaldes til nyt møde i Børn og Ungeudvalget, hvor man
ønsker en egentlig tvangsfjernelse gennemført samtidig med, at forældrene er
i fuld gang med at etablere de krav som man har forsøgt at stille fra social-
forvaltningens side blot med den forskel, at man har ønsket det baseret på
hjemmeundervisning, at man har ønsket at være så fri som mulig af den for-
valtning, som man efterhånden får indtrykket af, tænker mere på at få ret
overfor forældrene end at tjene børnenes tarv, og jeg skal her tilføje, at hvis
man så skulle til at tvangsfjerne alle de børn, der ikke passer deres skoleun-
dervisning, ja, så kan man vist nok få mere end rigeligt at lave i Børn og Un-
geudvalget.

På baggrund af det jeg ved og har set i og omkring denne sag, er det mit øn-
ske, at forvaltningen ikke får medhold.

_______________________
Ib  Kirkegaard

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ankesagens bilag 70

Citat :     
             Sagen  forelægges  til  orientering  for  det  sociale  udvalg  på
             mødet den 22.8.00   på baggrund af  an-modning  fra medlem  af  det
            social   udvalg   Ib Kirkegaard.    Birgitte Wittendorff,    Lars
            Jensen  og   Pia Nielsen   deltager.  Leif  Langelykke   og  Ulrik
            Raecke   deltager   ikke  på  grund  af  ferie.

            Det  blev endvidere  på  mødet  besluttet,  at sagen  gøres
            hvilende,  sådan  at  forstå  at  forvaltningen  på  baggrund  af  Børne
            og  unge-udvalgets  beslutning  d.  11.7.00  ikke  ved  opsøgende
            virksomhed  søger  at fremskaffe  yderligere  oplysninger  i  sagen,
            men at forvaltningen afventer  evt. indberetninger  fra
            samarbejdspartnere  eller  andre  myndigheder.  Evt.
            indberetninger  drøftes  af  ovennævnte  person - kreds,  og
            oplysningerne  vil  kun  give  anledning  til  aktiv  genoptagelse   af
            sagen, såfremt  der  i  indbe-retningerne  er  oplysninger,  som  er
            mere alvorlige eller bekymrende end de oplysninger,  der

            fandtes  i  sagen  i  forbindelse  med  forelæggelse af  sagen  for
           Børn  og  Unge-udvalget.

 
           Leif  Langelykke
           Chefkonsulent
 
 
 
                                            
 

 

Tilbage til forsiden klik her eller på logo
TopLogo