Helsingør-sagen & Eliasen-sagen                
Følg  med i Helsingør-sagen / Eliasen-sagen - her er SANDHEDEN !               
På denne side vil der fra nu af blive beskrevet  Helsingørsvindlere                  
Lige fra Borgmesteren til udulige embedsmænd & kvinder  !!!!!!!!!!!!                  
Tilbage til forsiden

Lagt på Nettet 22.09.2006 af Redaktionen

 

Helsingørsagen el. Eliasen-sagen klik her !                                                     
Korrupte Børnemishandlere-Politikere m.fl. beskrives                                                    
    Læs om 6 Børn                                                    


Klik her for at læse hele artiklenBrev / Erklæring fra Folketingetsfhv. Socialudvalgs Formand til Lisbeth & Jens herunder.    
 
Brev fra Tove Videbæk i Helsingørsagen
Lagt på Nettet 14.08.2006  af Redaktionen

 
----- Original Message -----
Sent: Friday, August 04, 2006 10:14 PM
Subject: Endnu et barn fjernet uden grund!
 

Kære Eva

 

Jeg sender dig lige linket til denne families hjemmeside med beskrivelser af fjernelserne
af deres børn.

Det er sag # 10 på deres hjemmeside.

Som du ved, er to drenge fjernet. Senere blev 3 piger fjernet. Og nu er deres sidst
ankomne spædbarn på 1 måned fjernet.

Alt sammen ved hjælp af politi og voldelig indtrængen hver gang.
Ingen § 38 undersøgelser er foretaget på noget tidspunkt i denne sag.

Det virker som om Helsingør kommune kan gøre præcist hvad de ønsker,
uden at nogen instans forlanger, at de følger lovgivning og reglerne i den nye
anbringelsesreform.

Hvad skal den arme familie dog gøre? Og hvad skal der til, for at en kommune bliver
stoppet i at handle på denne måde.

Som du sikkert ved, har Tove Fergos mand, Peter Fergo været involveret og har lavet
en rapport over nogle af sagens papirer, og han, som har været engageret i en del
anbringelsessager igennem årene, er dybt rystet i denne sag.

Er der slet ingenting, du kan / vil gøre? Skal vi vente på ombudsmandens afgørelse.
For det er klart, at familien går til ombudsmanden, når de øvrige muligheder for klager
er udtømt. Men de stakkels børn og forældre venter blot på, at de igen skal være
sammen i familien – hvor lang tid skal der mon gå? Og hvad skal der til?

Eva, jeg håber virkelig, at der sker noget fra oven i sagen. Du kunne evt. tage en snak
med Peter Fergo. Han er jo lige i nærheden, når du er i Kbh.

Via denne sag kunne du vise, at du tager sådanne sager alvorligt og er en minister,
der handler, når kommunerne ikke følger de regler, som regering og Folketing har vedtaget.

Jeg ønsker dig en fortsat god sommer!

Mvh

Tove Videbæk

***********************************************************************************************************
 

 

 

Brev fra Tove Videbæk i Helsingørsagen
Lagt på Nettet 14.02.2006 18:17 57 af Redaktionen

Klik her: Se Tove Videbæk og Lisbeth Eliasen i TV.


 
 
 
 
 ( Denne pressemeddelse fra DF. er udsendt pgr. den dokumentar som Helsingørsagen / Eliasen-sagen handler om : ).  
 
 

 Christiansborg, søndag den 7. september 2003

PRESSEMEDDELELSE

Folketinget skal debattere tvangsfjernelser


Folketinget skal først i den kommende samling debattere tvangsfjernelser og tvangsanbringelser af børn for herved at opnå ens retningslinjer landet over.

Det sker på foranledning af Dansk Folkeparti og på initiativ af partiets socialordfører, Pia Kristensen, som siger:

- I disse år hersker for et retssamfund uacceptable forhold. Som forholdene er nu, er de sociale myndigheder på én gang anklager og dommer og sagerne afgøres efter skøn. Der må ikk være tvivl om Dansk Folkepartis holdning: Et barn bør tvangsfjernes fra hjemmet, hvis der foreligger åbenbar risiko for, at barnets sundhed eller udvikling er i fare.

- Men i mange tilfælde, har ingen påviselig fare foreligget - kun forestillinger og bekymringer derom. Det lovlige grundlag for tvangsfjernelse har således manglet, siger Pia Kristensen, og henviser til et netop udsendt TV-program:

- DR-TV viste i den forgangne uge et rystende stærkt dokumentarprogram om tvangsfjernelse af børn i Danmark, og seerne blev vidne til helt uanstændige procedureformer, hvor socialforvaltninger kan igangsætte en børnefjernelsessag på et ufuldstændigt grundlag og derefter få hele systemet, herunder de til kommunen og amtet tilknyttede psykologer, med i foretagendet.

- Man blev her vidne til, hvordan børn - selv fra velfungerende familier - blev tvangsfjernet alene som følge af sladder og rygter. Man blev vidne til, at danske familier i alt for høj grad, er uden retsbeskyttelse i forhold til de offentlige myndigheder, som givetvis vil det gode, men ender med at være ansvarlig for det modsatte.

- Tragedier kan aldrig undgås på dette følsomme område. Men den retsløshed, som DR-Dokumentar afslørede, kan og skal undgås. Det er derfor afgørende, at Folketinget nu udstikker helt klare retningslinjer på dette område, siger Pia Kristensen. 

Priv. til red: Pia Kristensen træffes i dag, søndag således: 33892725
[www.danskfolkeparti.dk]      Pia.Kristensen@ft.dk
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
Stakkels børnefamilie
 
Vi har modtaget:

Tirsdag den 30. Marts bragte Helsingør Dagblad på side 3 en artikel med overskriften:
" sag om tvangsanbringelser spøger forsat i folketinget".
Det var en artikel om Eliasen & Jørgensen bedre kendt som " Helsingørsagen", som blev
sendt i DR-Dokumentar sidste efterår.
Den avisartikel var en "tynd kop the" og en meget uheldig fordrejning af sagen om familien,
som gør så mange initativer for at løse op for denne ulykkelige sitaution, som Helsingør
Kommune  har bragt dem i.
Det er en gordisk knude, som kommeune har skabt med sin skrupelløse og kluntede
håndtering af familienssag. En sag som aldring burde have været en sag, for der er intet
om den.
Jeg har som familiens bisidder siden år 2000 fulgt deres sag på aller nærmeste hold og er
løbende informeret om alt i sagens forløb.
Artiklen mangler mange vigtige oplysninger. Hvis man går ind på Folketingets hjemmeside,
kan man læse, at det ikke kun er socialudvalgs formand, Tove Videbæk MF, som har stillet
spørgsmål til socialminister Henriette Kjær ( Nr. 454 & 452 ). Line Barfod MF. har også
stillet spørgsmål til socialministeren ( Nr.453 ) om Helsingør Kommunes håntering af
familiens sag.
Jeg ved, at  Tove Videbæk personligt har talt med Helsingør Kommunes socialdirektør
Steen Johnny Hansen om sagen, og ved dette møde har Tove fortalt til Steen Johnny,
at " denne sag er en skamplet på den danske socialpolitik, og se nu at få løst denne sag
selv, inden vi er nødt til at gribe ind ".
Der opgives forkerte oplysninger : Sagen drejer sig overhovedet ikke om den ældste barns
kroniske sygdom. Forældrene har aldrig nægtet, at deres barn skulle behandles.
Derimod har forældrene villet vælge den allerbedste ekspertise på
området til deres barn, endda for egen regning. Det påståes også, at de to børn ud af en
børneflok på fire aldrig har været passet uden for hjemmet. Det er ikke rigtigt,
jeg har selv passet dem.
Den eneste kroniske sygdom, som  ubehandlet i familien, er humor.
Helsingør Kommune har rent juridisk heller ikke , som det er beskrevet i artikel haft ret i alle
instanser. Helsingør kommune har rent faktisk
i de sidste to dommer i henholdsvis Den  sociale ankestyrelse og Østre Landsret ikke fået
medhold. To dejlige, superfriske og sunde børn er på flugt i udlandet med deres far ,
nu i over et år som følger af Helsingør kommunes skandaløse sagsbehandling.
Hvad gør mine kære fhv. byrådskollegaer ? INGENTING !
 
Med Venlig Hilsen

Lokalforemand for dansk folkeparti
Ib Kirkegaard
 
PS:
Bragt i Helsingør Dagblad i 2004,
Hvad Gør hr. Kirkegaard nu da han er socialudvalgformand i 2006,- lader sagen stå til,
uden at gribe ind ser han på 5 børn er fjernet fra deres familie uden grund ?.
                                                                                                                                                                                               

Ib Kirkegaard, Krogenbergvej 9, 3490 Kvistgård

 

Vedr. ankesagen Østre Landsret 18. afdeling.
         Jens Jørgensen og Lisbeth Eliasen ctr. Den Sociale Ankestyrelse.
----------------------------------------------------------------------

Undertegnede Ib Kirkegaard oplyser, at jeg kom ind i sagen i forbindelse med
at jeg fik en telefonisk henvendelse fra Jens Jørgensen i forbindelse med et
møde, der skulle være i Børn og Ungeudvalget den 11/7-00

Som følge af det møde der skulle være, fik jeg en henvendelse fra Jens Jør-
gensen om at komme ud og tale med dem på bopælen. Jeg var herefter den
første offentlige person, der kom indenfor og fik en drøftelse med de to foræl-
dre og på et tidspunkt, hvor alle 3 børn var hjemme.

Det bemærkes, at jeg fandt intet påfaldende ved børnenes optræden, ligesom
børnene kom hen og sagde : " hej" og man fik en snak med dem på helt nor-
mal vis. Der var intet påfaldende overhovedet.

Herefter deltog jeg i Børn og Ungeudvalgets møde den 11/7 som bisidder, og
det var bl.a mine oplysninger omkring besøget i hjemme og hvorledes for-
holdene var, der var en medvirkende årsag til, at forvaltningens indstilling
om tvangsfjernelse af børnene ikke blev taget til følge af udvalget.

Herefter ønsker jeg at få sagen hævet op i det politiske milijø, og sagen bliver
forelagt for det sociale udvalg, hvor jeg var medlem. På mødet blev der den
22/8 aftalt, at "nu bliver sagen lagt ned i skuffen for aldrig mere at blive ta-
get op igen". Jeg har set ankesagens bilag 70 og kan erklære mig enig i det
nederst på siden anførte, idet det blev besluttet, at sagen ikke mere skulle
frem, men at familien startede på "dag 0".

d.v.s. der skulle i hvert fald ikke mere bruges noget fra sagen der vedrørte
perioden fra før Børn og Ungeudvalgets beslutning, jfr. tillige mødet den
22/8 i udvalget. I perioden frem til årsskiftet 2001 / 2002 hører jeg herefter
ikke noget, og herefter er jeg udtrådt af byrådet og jeg finder det særdeles
påfaldende, at ligeså snart jeg er udtrådt af byrådet og udvalget, genoptager
man sagen påny, og man går enda tilbage til alt det, der ligger forud for af-
gørelsen i juli måned 2000 og det, der blev aftalt i august måned.

Jeg havde herefter en samtale med forvaltningschefen i anledning af, at der
var indkaldelse til et nyt møde i Børne og Ungeudvalget i januar måned. Efter
vores drøftelse, bliver mødet annulleret. Som officiel begrundelse blev anført,
at politiet ikke ville bistå ved en tvangsfjernelse.

Herefter genoptages sagen igen på baggrund at en henvendelse fra skolein-
spektør Gordon Lees fra Nordvestskolen. Herefter ser jeg bilag 73 som er en
skrivelse af 24/4-01 fra skoleinspektøren, og når jeg læser det mellemste af-
snit, bliver jeg klar over , at Gorden Lees har talt med Kim Nielsen, som er
familiens sagsbehandler på daværende tidspunkt, selvom familien på det
møde der var i august 2000 blev lovet en ny sagsbehandler.


Herefter kører sagen påny, og jeg indtræder påny som bisidder for familien
under såvel behandlingen i Børn og Ungeudvalget den 20/2-02, som i anke-
styrelsen den 4/4-02.


Iøvrigt forsøger jeg inden tvangsfjernelsen bliver effektueret at få etableret en
kommunikation mellem familien og forvaltningen i forbindels med psykolog
Søren Hertz. Det er en person som kommunen har anvendt tidligere.

Iøvrigt bemærker jeg, at jens Jørgensen på et tidspunkt meddeler mig, at
der er blevet udarbejdet en aftale som de har underskrevet, og som er udar-
bejdet af advokat Trygve Nielsen, således at de op til Week-enden fra 12.,
13. og 14. april forventer man i hvert fald ikke at der sker en tvangsfjernelse.

På nuværende tidspunkt er det mig ubegribeligt, det der er sket, og det der
foretages, at der indkaldes til nyt møde i Børn og Ungeudvalget, hvor man
ønsker en egentlig tvangsfjernelse gennemført samtidig med, at forældrene er
i fuld gang med at etablere de krav som man har forsøgt at stille fra social-
forvaltningens side blot med den forskel, at man har ønsket det baseret på
hjemmeundervisning, at man har ønsket at være så fri som mulig af den for-
valtning, som man efterhånden får indtrykket af, tænker mere på at få ret
overfor forældrene end at tjene børnenes tarv, og jeg skal her tilføje, at hvis
man så skulle til at tvangsfjerne alle de børn, der ikke passer deres skoleun-
dervisning, ja, så kan man vist nok få mere end rigeligt at lave i Børn og Un-
geudvalget.

På baggrund af det jeg ved og har set i og omkring denne sag, er det mit øn-
ske, at forvaltningen ikke får medhold.

_______________________
Ib  Kirkegaard

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ankesagens bilag 70

Citat :     
             Sagen  forelægges  til  orientering  for  det  sociale  udvalg  på
             mødet den 22.8.00   på baggrund af  an-modning  fra medlem  af  det
            social   udvalg   Ib Kirkegaard.    Birgitte Wittendorff,    Lars
            Jensen  og   Pia Nielsen   deltager.  Leif  Langelykke   og  Ulrik
            Raecke   deltager   ikke  på  grund  af  ferie.

            Det  blev endvidere  på  mødet  besluttet,  at sagen  gøres
            hvilende,  sådan  at  forstå  at  forvaltningen  på  baggrund  af  Børne
            og  unge-udvalgets  beslutning  d.  11.7.00  ikke  ved  opsøgende
            virksomhed  søger  at fremskaffe  yderligere  oplysninger  i  sagen,
            men at forvaltningen afventer  evt. indberetninger  fra
            samarbejdspartnere  eller  andre  myndigheder.  Evt.
            indberetninger  drøftes  af  ovennævnte  person - kreds,  og
            oplysningerne  vil  kun  give  anledning  til  aktiv  genoptagelse   af
            sagen, såfremt  der  i  indbe-retningerne  er  oplysninger,  som  er
            mere alvorlige eller bekymrende end de oplysninger,  der

            fandtes  i  sagen  i  forbindelse  med  forelæggelse af  sagen  for
           Børn  og  Unge-udvalget.

 
           Leif  Langelykke
           Chefkonsulent
 
                                            


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~             

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx           


Dansk retssikkerhed under gulvhøjde.
 
Til Lisbeth Eliasen´s ( læserbreve )
Jeg har som Landsformand for Bisidderforeningen af 1994 gennem
mange år fulgt jeres familie´s sag og jeg kan med garanti rettelig sige,
at i jeres sag er retssikkerheden langt under gulvhøjde.
Vi har i Danmark tilsluttet os FN-børnekonventionen og internationale
menneskerettigheder, hvis regler og paragraffer vi skal f'ølge, men i
Lisbeth´s families tilfælde er det en krænkelse af menneskerettigheder
og overtrædelse af FN-børnekonventionen.Desværre ser jeg det også
i andre familiesager gennem mit mange årige arbejde med familier og
enkeltpersoner, der på en eller anden måde er kommet i de danske
sociale myndigheder søgelys. Enhver familie der ikke kender systemet
indefra, tror fejlagtigt, at de kan søge hjælp hos de sociale myndigheder,
hvis de har problemer. Men i mange tilfælde ender det, desværre med
endnu større problemer, end dem de havde, før de henvendte sig i
socialforvaltningen.
Det kan man læse mere om på www.bisidderforeningen.dk.
Det er at stikke blår i øjnene på familierne i Danmark, at sige der findes
anke muligheder over kommunernes afgørelser. af erfaring ved jeg,
at næsten instans Den Sociale Ankestyrelse kun fungerer som en
gummistempling af kommunernes afgørelser. En sådan afgørelse i
ankestyrelsen træffes på cirka 20 minutter til en halv time, hvor man
hører advokat og klient, hvorefter der går en uge inden ankestyrelsens
svar kommer. Herefter kan sagen ankes til Landsretterne, hvor der kun
er afsat ganske få timer til høring af advokater og klient + ankestyrelsens
advokat, det kan ikke blive en retfærdig sagsbehandling med så lidt tid,
der er afsat.
Det virker ofte som om systemet går i selvsving i den type sager, hvorefter
den ikke kan stoppes, dette er også kernen i Lisbeth´s sag. Jeg kender
alle fire børn og alle er velfungerende, samt intelligente på niveau over
normalen, hvilket også fremgår af rapporter som bl.a er blevet forelagt
folkekirkepræsten Peter Fergo der gennem længere tid har rådført familien.
(Peter Fergo som fagligt har beskrevet Kommunernes fejlfortolkninger/ misbrug
af psykolograpporter i børnesager i sin bog som blev udgivet i 2003).
Jeg har som familiens bisidder, gang på gang forsøgt at få borgmester
Per Tærsbøl i tale, dette er som Lisbeth skriver i sit læserbrev ikke lykkedes.
Jeg har samtidig gjort
Statministeriet Anders Fogh Rasmussen og  Socialminister
Henriette Kjær opmærksom på sagen fra Helsingør Kommune, da jeg syntes
at det er en skandaløs behandling og umenneskelig situation, at  leve på flugt
i udlandet, på grund af de danske social myndigheder og det er en overtrædelse
af menneskerettighederne, sådan som den stakkels børnefamilie er blevet ufrivilligt
kastebold i en tolat absurd sag, som ville være løst for længe siden, hvis Helsingør
Kommune havde haft en borgmester, der seriøst ville se på sagsgangen i forvaltningen.
DR-dokumentaren til "til barnets bedste" som blev sendt den 3. september 2003,
hvori det fremgår, at det er Lisbeth og Jens´s familie sag som fejlbehandlet og hvor
der er produkceret og opdigtet falskebreve, som strider mod alle tidligere breve, som
der skrevet i familiens sag bl.a af sagsbehandler m.fl. i Helsingør Kommune.
Hvor skulle barnets tarv være i denne sag ? der er ingen  der har spurgt børnene-
hvor de vil være!  Det er ofte det samme jeg oplever som bisidder, at kommunerne
glemmer at spørge børnene til råds, hvis liv deres traumatiske indgreb handler om.
Børn har, grundlænggende, krav på en far og en mor der kan give dem trygge
ammer med strukur idagligdagen, samt kærlighed og omsorg gennem hele deres
opvækst, præcist det som Lisbeth og jens har gjort for deres fire børn. De har gjort
det mange forældre burde have gjort, hvis de får et barn med en kronisk sygdom,
netop at løse deres problemer i familien uden, at ligge de sociale myndigheder til
last ved at passederes børn selv. Derfor rystes vi over den danske retssikkerhed,
netop i denne sag, at myndighederne ikke trækker sig tilbage, fra en familie der i
den grad kan klare sig selv og som kæmper så bravt sammen , og vi ma ikke
glemme, at familins psykolograpporter giver udelukkende Helsingør Kommune
skylden for den fasrlåste situation, familien  er havnet i. Kommunes psykologer og
forvaltningen bærer skylden, på grund af de mange beskyldninger, som er helt
grundløse.
Jeg vil spørge borgmesteren, hvad der endelig ligger bag denne massive
orfølgelse af denne kernefamilie fra Helsingør ?
da det ikke er børnes tarv Kommunes folk varetager i denne sag .
Hvorfor er politiet så aggressive og handler helt ude af kontrol når det gælder
denne familie ? det kan da ikke være som Lisbeth skriver i sit læserbrev fra
23/12-2003" så skånsomt som muligt for familien" unødigt smadre familiens
hjem gang på gang, som Lisbeth så godt beskriver i sit læserbrev. Jeg kan
godt forstå, at Helsingør borgere har mistet troen på Helsingør politi med den
gang ævl nærpolitichefen, en tjenestemand i funktion tillader sig, at skrive i avisen.
Jeg har gennem et langt liv bl.a. som formand for Bisidderforeningen af 1994,
oplevet mange menneskers skæbne historie er beskrevet i pressen, blade,
bøger og ikke mindst i TV, men det er godt det kommer ud til borgerne, så de
kan se hvorden det foregår . Derfor en stor tak til John Bech for en god avis.som
tør gå ind ind i en så lanstrukken socialsag.
 
 
        Med venlig hilsen
 
         Axel Sølvsten
Formand for Bisidderforeningen 
 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


V E R D E N S R E K O R D ?  i  tvangsfjernelser:  af psykolog Verner Overø

Antallet af tvangsfjernede børn i Danmark er forholdsmæssigt et af de største i

verden Og psykologer støtter ulovligheder

I Psykolog Nyt den 24. februar 2000 (nr. 4) påviste jeg i en artikel, at børn i vid
udstrækning tvangsfjernes, uden at der foreligger noget lovligt grundlag derfor.
Og at psykologer har en afgørende indflydelse herpå. Desuden pegede jeg på
nogle foreløbige foranstaltninger, som kunne lægge en dæmper på udskejelserne.
Og som psykologforeningen måske kunne medvirke til at få gennemført.

Men som man vist ikke har beskæftiget sig med.


Sagen langt værre end først antaget

Den nævnte artikel gav anledning til, at jeg blev bestormet med henvendelser
fra forældre, hvis børn var tvangsfjernet eller stod over for at blive det. Og selv
om jeg kun har haft tid til at tage mig af en brøkdel af disse sager, har jeg
konstateret, at det står langt værre til, end jeg havde forestillet mig.

Af de 29 sager, jeg har blandet mig i, er de 24 afsluttet. Resultatet er, at i alt
27 børn er blevet hjemgivet, eller deres forberedte tvangsfjernelse forhindret.
Og når de sidste sager er færdigbehandlet, regner jeg med, at yderligere syv
børn er kommet hjem.

De nævnte 29 sager stammer fra ca. 20 kommuner fordelt over hele landet.
Som det fremgår af en artikel i BT den 24. maj 2001 har journalisten fx besøgt
fire fynske familier, som havde fået deres børn hjemgivet eller får lov til at
beholde dem. Hvilket var sket alene, fordi jeg havde dokumenteret, at de af
kommunerne fremsatte og af psykologer støttede påstande , som var grundlag
for det skete - eller påtænkte - tvangsfjernelser, var uholdbare. I to af
tilfældene var kommunernes børn og unge udvalgs afgørelse tiltrådt og
stadfæstet af henholdsvis Den Sociale Ankestyrelse og Østre Landsret.


Andres erfaringer

Den 28. august 2003 bragte TV2 en udsendelse, “Løgn over løgn”, som drejede
sig om Farsø Kommune, hvor man tvangsfjernede mange flere børn end andre
steder. Og selv om udsendelsen var noget forvirrende og usammenhængende,
så fremgik det klart af sagsbehandlernes udtalelser, at man mente, at de børn,
som man fjernede, havde brug for det, men at man havde for travlt til at kunne
overholde lovens regler om forudgående undersøgelser. Alligevel var de meget
vrede over, at de alle var blevet afskediget, selv om det syntes at være en
naturlig konsekvens. At børn og unge-udvalget havde kunnet godkende
forvaltningens mangelfulde indstillinger, syntes kun at kunne forklares ved,
at det ikke havde skortet på psykologiske støtteerklæringer.

Også DR1 har bragt en udsendelse om emnet, nemlig den 3. september 2003.
Den hed “Til barnets bedste”. Heri blev det nævnt, at antallet af tvangsfjernelser
i Danmark forholdsmæssigt er et af de største i verden. Og de i udsendelsen
skildret overgreb over for de pågældende var af så grov karakter, at det syntes
uforståeligt. Men heller ikke her var der mangel på psykologerklæringer, som tør
antages at have gjort voldsomhederne acceptable.

Yderligere har Pastor Fergo, som angiveligt har taget sig af ca 300
tvangsfjernelsessager, for nylig udgivet en bog “Psykologien som forvaltningens
redskab i fjernelsessager”, hvori han anklager psykologer for blandt andet at
afgive belastende erklæringer om både børn og forældre alene på grundlag af
psykologiske tests.

Jeg har netop gjort mig bekendt med bogens indhold, som i øvrigt har fået en
grundig omtale i en artikel i Kristeligt Dagblad den 16. august 2003. Bogen er et
imponerende værk, som bekræfter mine egne erfaringer med, at de psykologer,
som kommunen plejer at benytte i disse sager, i deres erklæringer altid støtter
kommunerne i deres påstande, selv om disse er uforenelige med de foreliggende
kendsgerninger. Og at det er sådanne erklæringer, man derefter
“lægger vægt på” i børn og unge-udvalg, Ankestyrelse og Landsret.


De ulovlige tvangsfjernelser

Naturligvis skal børn tvangsfjernes, når det er nødvendigt.Men det er en alvorlig
sag. Derfor indeholder serviceloven strenge regler for, hvornår det er tilfældet.
Men hvis man fjerner børn, uden at lovens betingelser herfor er opfyldt,
er tvangsfjernelsen ulovlig. Og i de ovennævnte TV- udsendelser savnede
man at denne kendsgerning blev påpeget og foreholdt de ansvarlige.


Lovens krav

Det er på sin plads, at fastslå, at et barn kun kan anbringes uden for hjemmet
mod forældrenes ønske, hvis der er “åbenbar” risiko for, at barnets helbred eller
udvikling ellers lider alvorlig skade.

Det betyder, at risikoen skal være helt tydelig. Hævet over enhver tvivl. Hvilket
forudsætter at sagen er undersøgt grundigt. Og forvaltningens indstilling til børn
og unge-udvalget skal indeholde en redegørelse for, hvorledes det således
krævede lovlige grundlag er tilvejebragt.


Kommunernes forsømmelighed

De sager, som jeg har valgt at beskæftige mig med, har imidlertid haft det til
fælles, at de slet ikke er undersøgt. Og begrundelserne for “åbenbar risiko” har
alene bestået af formodninger, forestillinger og dertil knyttede bekymringer.
Suppleret med tendentiøse psykologerklæringer, som pastor Peter Fergo har
givet et væld af eksempler på i sin bog.


Sagsbehandlernes og psykologernes uvidenhed

Tilsyneladende er såvel sagsbehandlerne som psykologerne af den opfattelse,
at man bør tvangsfjerne et barn, hvis man efter det foreliggende “vurderer”,
at det vil være det bedste for barnet. Og man synes at være uvidende om,
at der ved den sidste ændring af serviceloven var fremsat forslag om, at ordene
i serviceloven § 42 “åbenbar risiko” blev erstattet af ordene “overvejende
sandsynlighed” . Men at dette forslag blev forkastet.

Betingelsen for at tvangsfjerne et barn er således stadig, at risikoen skal være
“åbenbar”. Det er ikke nok at være usikker. Tværtimod. Der må ikke være nogen
som helst tvivl.

Det er beskæmmende, at psykologer prostituerer sig ved på afgørende måder at
deltage i de omhandlede ulovlige tvangsfjernelser, og jeg mener, at
psykologforeningen - alene af hensyn til psykologstandens renomme`- bør søge
at sætte en stopper for det.


Anmodning

På baggrund af det foranførte tillader jeg mig derfor at anmode
psykologforeningen om at forsøge at udvirke, at de beskrevne retsløse
tilstande bringes til ophør ved at serviceloven ændres således, at

1) retten til gratis advokatbistand til forældre, hvis børn kræves fjernet,

omfatter advokatens udlæg til en psykolog, som forældrene i samråd

med advokaten selv vælger til at undersøge sagen.

2) de nuværende børn og unge-udvalg nedlægges,

3) afgørelser om tvangsfjernelse træffes af domstolene (eventuelt

særligt dertil oprettede) efter retsplejelovens almindelige regler,

således at sagsbehandlere, psykologer og andre implicerede per-

soner forinden kan afhøres som vidner i ønsket omfang, og

4) Den Sociale Ankestyrelses hidtidige medvirken ved behandling af

tvangsfjernelsessager ophører.

Det er mit indtryk, at min ovennævnte anmodning svarer til en udbredt
opfattelse hos de advokater, som beskæftiger sig med tvangsfjernelsessager.


Retssag mod Holstebro Kommune

I begyndelsen af min førnævnte artikel i PSYKOLOG NYT nr. 4 2000 beskrev jeg
mine første to tvangsfjernelsessager. Da den sidste af disse blev indbragt for
landsretten til afsluttende behandling, havde den pågældende unge mors
ældste søn været anbragt på et behandlingshjem i ½ år, og fem psykologer
stod bag beslutningen herom. Efter at mine udtalelser var fremlagt og jeg var
afhørt som vidne, besluttede et enigt dommerpanel at drengen skulle hjemgives.

Moderen fandt det imidlertid rimeligt at forlange erstatning for de urimelige og
groft krænkende beskyldninger, hun havde været udsat for. Men da hendes
advokat anså en retssag mod kommunen for håbløs, og hun ikke havde råd til
at lade en advokat ordne formaliteterne i forbindelse med af få fri proces,
påtog jeg mig at ordne det fornødne i så henseende.

Efter at statsamtet havde afslået ansøgningen, klagede jeg på hendes vegne
til Civilretsdirektoratet. resultatet foreligger nu i form af bevillinger til fri proces
ved en retssag mod Holstebro Kommune med krav om betaling af både
150.000 kr. i erstatning og mit honorar på ca. 40.000 kr. som kommunen har
nægtet at betale.

Det tilføjes, at advokat Merete Stagetorn er beskikket til at føre sagen.


Forventelige virkninger

Hvis moderen vinder sagen, tør det forventes, at antallet af tvangsfjernelser
formindskes væsentligt, mange menneskelige tragedier undgås, og de offentlige
udgifter i forbindelse med anbringelsessager, som efterhånden er steget til
8-9 milliarder om året, reduceres betragteligt.

Og for psykologer vil det være gavnligt at erfare, at det ved undersøgelser i
forbindelse med tvangsfjernelse ikke er nødvendigt af økonomiske grunde at
imødekomme kommunens forventninger. Men at arbejdet honoreres, selv om
det bevirker at en tvangsfjernelse forhindres eller bringes til ophør.


Verner Overø

Praktiserende psykolog, cand, psych.

Østervang 15, 7500 Holstebro

Tlf. 97 42 01 47


 

 
10 års fødselsdag idag :
Forfatter: Lisbeth Eliasen
Dato:   19-03-06

Et af mine 5 dejlige børn har / havde 10 års fødselsdag i dag.

Men Jeg skal IKKE:

Jeg skal ikke handle stort ind.
Jeg skal ikke pakke gaver ind.
Jeg skal ikke give gaver.
Jeg skal ikke gøre klar til fødselsdagsfest ect..
Jeg skal ikke pynte op med flag og balloner.
Jeg skal ikke invitere gæster.
Jeg skal ikke have gæster.
Jeg skal ikke tidlig op og bage mogen-boller samt tebirkes.
Jeg skal ikke bage boller, kanelsnegle, kagemand, lagkage osv..
Jeg skal ikke lave gammeldavs kakao.
Jeg / Vi er heller ikke inviteret ud til fødselsdag nogen steder idag.

Alt dette skal Jeg ikke fordi Jeg bor i ONDSKABENS-BY HELSINGØR.
Og fordi ondskaben selv "alias" bødlen Birgitte Wittendorff
Dagelykkevej 92 B., 3050 Humlebæk har tyv-stjålet denne skønne
kloge dejlige, verdens bedste og nemmeste dreng som idag skulle have fyldt 10 år.

Om Ondskabens-by har slået ham ihjel ?, faktisk ved vi det ikke, da vi
ikke har set eller hørt noget til ham i langt over et år.

Ondskabens-by Helsingør ved bødlen Birgitte Wittendorff KIDNAPPET
og BORTFØRTE ham sammen med hans bror for over 1 år siden.

Ære være hans minde.

På vegne af hele familien

Verdens bedste Mor og Far

Lisbeth Eliasen
Fhv. mor til 5

http://www.LisbethEliasen.dk
 

20.06.2005
Referat af møde i Byrådet
Mandag den 20.06.2005 kl. 17.00
på Rådhuset
Beslutning

Nr. 1: Spørgetid

Sagsfremstilling

Fra Formanden for Barnets Tarv, Lisbeth Eliasen, Helsingør foreligger følgende spørgsmål til Byrådets spørgetid:

1.

Hvilke foranstaltninger har Helsingør Kommune gjort for at sikre, at personale med psykiske lidelser ikke beklæder stillinger i kommunen som eksempelvis afdelingsleder eller sagsbehandler i f.eks. Socialforvaltningen

2.

Kan byrådsmedlemmerne oplyse, hvortil en Helsingoraner kan henvende sig, hvis man konstaterer eller har mistanke om et psykisk tilfælde blandt de kommunal ansatte/betroet medarbejder i kommunen, da der ingen vejledning er på Helsingør Kommunes hjemmeside herom.

 

Beslutning

Borgmesteren besvarede spørgsmålene, jfr. omdelte svar.

Ejner Rost  ( 85 år ), Dansk Folkeparti, svarede supplerende og kommenterede spørgsmålene.

Spørgeren, Lisbeth Eliasen, kommenterede svarene.

 


Til toppen
Seneste opdatering: 21. juni 2005
 

© Helsingør Kommune

Dagsorden og referater
 
Word-udgave

Referat af møde i Byrådet
Mandag den 20.06.2005 kl. 17.00
på Rådhuset

 

 

 

Fraværende:

Per Christensen, Marna Dahl Nielsen, Søren Derving

 

Åben dagsorden

Sagsoversigt:

Nr. 1:

Spørgetid

Nr. 2:

Nyt vejnavn for boliger ved Hymersvej i Helsingør.

Nr. 3:

Ewaldsparken - officiel navngivning og indvielse efter anlæg af forsinkelses-/sparebassin

Nr. 4:

Analyse af det sociale overførselsområde - strategioplæg

Nr. 5:

Matr. nr. 1 f Ellekilde By, Hellebæk, Ndr. Strandvej 258 C, Ålsgårde - ansøgning om byggetilladelse til opførelse af enfamiliehus

Nr. 6:

Mirasol, matr. nr. 1 k og 1 an Skotterup By, Egebæksvang, Strandvejen 91 A, Snekkersten - fremtidig anvendelse som bofællesskab

Nr. 7:

Udbygning af dagtilbud i Hornbæk området

Nr. 8:

Byggearbejder: Status på renovering af 13 folke- og ungdomsskoler med tilhørende børneinstitutioner, ansøgning om disponering af bevilling for 2005 og ansøgning om frigivelse af anlægsmidler i 2005

Nr. 9:

Energibesparende foranstaltninger: Status på renovering af 13 folke- og ungdomsskoler med tilhørende børneinstitutioner, ansøgning om disponering af bevilling for 2005 og ansøgning om frigivelse af anlægsmidler i 2005

Nr. 10:

Ansøgning fra Apperupskolen/fritidshjemmet Falkenberggård om fælles bestyrelse

Nr. 11:

Ansøgning om kommunegaranti

Nr. 12:

Lejerbo, afdeling 32 Belvederevej - renovering.

Nr. 13:

Helsingør Kommunes ligningsplan for personligningen for produktionsåret 2005 (perioden 01.07.2005 - 31.12.2005)

Nr. 14:

Lovliggørelse af Helsingør Kommunes F-klasse - efterretning

Nr. 15:

Meddelelser fra Byrådets medlemmer


Til toppen
Seneste opdatering: 21. juni 2005
Forfatter: (RÅ) Birthe Kryger Jensen

© Helsingør Kommune

 

Indenrigsdebatten


 Forumliste  |  Nyt emne  |  Gå til emne  |  Søg  |  Nyeste indlæg  |  Top 10  |  Hjælp  |  Log ind 

Der er i øjebliket 7 brugere online - Højeste antal på samme tid: 40 brugere   

 Åbent brev til Østre Landsret i Helsingør-sagen / Eliasen-sagen den 6/12-2005 :
Forfatter: Lisbeth Eliasen (---.dlup.telianet.dk)
Dato:   06-12-05 20:04

Åbent læserbrev

Helsingør den 5/12-2005

Til Østre LandsretVedr. Sagen Helsingør-sagen / Eliasen-sagen den 6/12-2005 i 6 afd. :Justits-MORDENE fortsætter i Østre Landsret.


Tænk sig vi er blevet nægtet indkaldelse af vidner under retssagen den 6/12-2005. JA ikke engang barnet der er over 12 år og som sagen drejer sig om, kan blive hørt i sin egen sag vedr. sit eget liv.

Men lovgivningen siger at børn over 12 år skal høres ( er det fordi de har slået barnet ihjel eller dopet ham konstant med retalin el. ligende, hvor blev retsikkerheden lige af ) ?

Er det bevidst korruption fra Landsrettens side når man nægtes advokatbistand i en sag der i gennem hele sagsforløbet har været repræsenteret af to advokater bl.a. p.g.a. den stor mængde iscenesatte sagsakter ? Der var også 2 adv. i den foregående prøvelse i Den sociale Ankestyrelse den 3/3-2005, her havde sagen to advokater, en til hver part, men nu har Østre Landsret pludselig forbudt at sagen har to advokater, til trods for at den nuværende adv. Trygve S. Nielsen, højsteretsadvokat har redegjort for nødvendigheden for to advokater på sagen. Vedr. hjælpen til vores to ældste ulovligt kidnappede, nu tvangsfjernede børn på nu 12 & 9 år for sådan ca. 1 år siden, uden vi som forældre har hørt noget som helst fra de bortførte børn som er ud af en børneflok på fem i alderen fra ( ½ – 12 år)... som alle er fra en sund fast kernefamilie.

Vi ønsker en retfærdig retssag, - IKKE denne ensidige fremstilling af sagen, iværksat fra en hævngærig, narkoligende type, psykisk syge sagsbehandler som har forfulgt vores familie siden 1997, og hvem vi som familie har forsøgt alt for at få væk fra vores sag uden held.

Sagen er uden reel mulighed for et sagligt forsvar for vores børn uden indkaldelse af vidner.

( Vi har ikke d.d. 5/12-05 modtaget nogle sagsakter fra Landsretten )

Tænk sig at Østre Landsret ikke har ulejliget sig med at besvare vores ene advokats henvendelser her dagen før retssagen den 5/12-05.

Hvorfor er der ikke afsat mere end under 1 dag til en så vigtig retssag ? Hvorfor ser Landsretten stort på menneskeliv. Havde det været en tyveri eller voldssag, så var der masser af tid til sagen. Sikkert det meste af en uge ?

Vi ønsker ingen retssag gennemført, før der er indkaldt vidner som eks.:

Vores bisidder: Tove Videbæk, Kristendemokrat, tidligere formand for folketinget Socialudvalg, MF. som har info om sagen fra (1999 til 2005).

Vores bisidder: Ib Kirkegaard DF., Byrådsmedlem og Socialudvalgsformand pr. den 1/1-2006. info om sagen fra ( 2000 til 2005).

Villy Søvndal, MF. Formand for Socialistisk Folkeparti info om sagen siden 2003 og lige til d.d.

Ingrid Wredstrøm bisidder og skolelærer. tidl. byrådsmedlem (2002 til 2004)

Adv. Charlotte Castenskojld Højsteretsadvokat i sagen (2003 til 2005).

samt mange, mange flere.

Hertil er der flere filmhold fra DR 1 + TV 2 der har haft deres gang i vores hjem siden 2002 til 2005 som også ville gavne belysningen af sagen, derfor skal disse også indkaldes som vidner samt for at fremvise og gennemse de optagelser der er blevet optaget af børnene i deres hjem samt andre steder både offentliggjort i DR-Dokumentar, Dags Dato, TV-aviser, Radioprogrammer samt mange andre ikke offentliggjorte optagelser.

Ingen familier der bliver udsat for en tvangsfjernelse har en reel retssag i Østre Landsret med den opbyggelse og fremgangsmåde der finder sted i dag. Det viser statistikkerne med alt tydelighed i dag.

Ingen familier har vundet i Østre Landsret og fået deres børn hjem !

Østre Landsret er en bananstat værdig i børnesager.

Det skyldes sikkert at staten har en fast kammeradvokat der på samlebånd fremfører alle børnenesager ens og har sin daglige gang i Landsretterne og derfor har et indgående kendskab til dommer og domsmændene. Dette ville normalt få ord som korruption eller inhabilitet frem i folkemunde !

Hvorfor kan disse Justits-MORD fortsætte i Østre Landsret ?.

Landsretten må afsætte en uge til denne sag og lade familien få lov til at indbringe deres foresvar til sagen i form af beviser og vidner samt hver parts far/mor med hver deres egen advokat og sikre at Landsretten har udpeget friske dommere som ikke denne gang sidder og direkte sover som vi var ude for sidste gang, hvilket der er klaget over, men som bare er blev afvist af den selv siddende egenhændige dommer, ja, altså ham der sad og sov, hvilket enhver i retssalen kunne høre.

Med venlig hilsen

Lisbeth Eliasen
http://www.LisbethEliasen.dk 

                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                           
                                         HAANDVASKEN.DK                                

                                          
 

Forum : Åben debat
Fra : SET BAGFRA
Dato : 08-01-2006 14:58
Overskrift : Østre Landsret er KORRUPT. Brev til Statsministeren.

Sakset fra www.dkdebat.dk

Re: Østre Landsret er KORRUPT. Åbent brev til Statsministeren i Helsingør-sagen / Eliasen-sagen :
Indsendt af : JHS Dato: 8. January, 2006
--------------
KUN EN DRØM.
I nat drømte jeg at vores kære leder (Statsministeren) skrev til Lisbeth Eliasen.

Den korte udgave.

Kære Lisbeth Eliasen.

Jeg er selvfølgelig klar over hvordan det hele er opbygget og kan derfor ikke tilkendegive mine ærlige synspunkter og kan derfor heller ikke gå ind i enkeltsager.
Er de utilfred med mit svar, kan jeg kun opfordre dem og deres lige til protestere/vise retssystemet Jeres foragt for do. på vores alle sammens Grundlovsdag.

Tak for Deres brev.

Mvh. A. Fogh. Pt. Statsminister.

Returnerer Deres brev / vedlagt.
Østre Landsret er KORRUPT. Åbent brev til Statsministeren i Helsingør-sagen / Eliasen-sagen :
Indsendt af : Lisbeth Eliasen
Dato: 30. December, 2005


Åben brev til statsministren


Østre Landsret er korrupt.
_________________________

Danmark har udviklet sig i en rædselsfuld retning, hvor mennesket bliver trådt på i det offentlige system.
Østre Landsret er et grumt eksempel på dette. Vi som Verdens beste forældre har fået tvangsfjernet to
af Verdens sødeste samt livsglade velopdraget børn ud af en børneflok på 5 (fra ½ år til 12 år), dette sket
med politiet hjælp, de to drenge på 8 år og 11år bliver kidnnappet og bortført på offentlig gade med vold og
magt den 31/1-2005 og siden har ingen hørt eller set noget som helst til disse to børn, om de er i live ved
kun de korrupte embedsmand som hærsker som guder i vort land.

Den 6 december 2005 skal sagen så for Østre Landret, men ingen vidner må indkaldes, ej heller må de to
drenge selv komme i retten og vidne eller blive afhørt.

Drengene er nu 9 år og 12 år men de kan ikke får lov til at blive hørt i deres egen retsag. Danmark overtræder
på grovestevis Menneskeretnighederne og Børnekonventionen. Danmark er ikke et retsamfund, når
Østre Landsret ikke kan se sig i stand til at give børn en retfærdig retsag. Det er grusomt at ALLE disse
børnesager er aftalt spil hvor afgørelserne er afgjort og stedfæstet på forhånd.

De to drenge fik IKKE deres retsag den blev AFVIST af Østre Landsret, fordi vi ville have en tilkendelsegivelse
fra retten på, at der ville blive indkaldt vidner samt også børnene selv. Dette er Justitsmord når retten ikke
overholder gældende lovgivning om at børn over 12 år skal høres i denne type sager.

Det kimer nu til Julefest, og julen kaldes børnenes fest. Hvem tænker på alle de tusindevis af tvangsanbragte
børn og ikke mindst de to ulovligt kidnappet og bortførte drenge der på utilgiveligtvis og voldeligvis siden
den 31/1-2005 blev overfaldet af politiet under deres uddeling af valgmatriale til folketingsvalget i februar md. d.å.
pgr. "demokratiet" men de blev frarøvet hele deres familie og nu er der snart gået 1 år uden Verdens bedste
forældre har hørt fra Verdens bedste børn.

Må de korrupte beslutningstager: politikker / Dommer / embedsmænd få deres Julemad / Nytårsmad galt i
halsen, der på så grummen en vis har frataget disse børnes deres barndomstid og sat dem i et evigt fængsel
af længsel hjem, til den familie der også savner dem med længsel.

Ja,- den dag idag, i rige Danmark er der børn der på samme grumme vis som i H.C.Andersen " den lille pige
med svovlstikkerne " får frataget og stjålet deres liv samt smardret deres gnist, uden nogen af dem højt på strå
i store stillinger, få deres dårlige samvittighed til at gøre et effektivt initagetativ til at giver disse børn fri til et
glædefyldt liv i familien skød, men nej dette vil ikke find sted i Danmark der lidt efter lidt er ved at forvandle sig
til et goldt og koldt sted, hvor vi lader svage sulte , lader de hjemløse være hjemløse og sender vores sønner i
nytteløs krig.

Forsætter Danmark denne kurs, vil der sikkert snart ske en revulition hvis dette ikke stoppes.

Til dem der kan sætte sig til det store Nytårs-Julebord uden dårlig samvittighed, - ønsker vi glædelig Jul og Godt Nytår.

Med Venlig Hilsen

[ www.LisbethEliasen.dk ]
-------------------------------

Kan en drøm blive til virkelighed ????
----------------


www.haandvasken.dk med mest om børn som (også) er blevet til rene pengemaskiner i de syges spil, dette blev dokumenteret i "Farvel far" og derfor skulle den udsendelse stoppes. DAMAGED CONTOL udført af det Danske retssystem på børns bekostning KAN NOGET BLIVE VÆRRE ?.

Tilbage til arkiv oversigt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                            
                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                           

 

DR Dokumentar
Dokumentar debat
 
#25 Erklæring fra Folketingetsfhv.Soci aludvalgsFormand
 


Til hvem det måtte vedrøre

28.01.2006.Vedr. sagen om fjernelse af familien Eliasens / Jørgensens børn i Helsingør.Sagen vedr. familien Eliasen / Jørgensen og Helsingør Kommune er undertegnede blevet orienteret om delvist via familiens henvendelse til undertegnede og delvist via landsdækkende og lokale medier, mens jeg var MF og formand for Folketingets socialudvalg.

Jeg har gennemgået en stor del af papirerne vedr. sagen, har talt med familiens advokater, har været bisidder ved et udvalgsmøde i Helsingør Kommune samt ved et møde i den Sociale Ankestyrelse.
Derudover har jeg besøgt familien privat, set og snakket med de tre piger i familien samt haft utallige telefonsamtaler med Lisbeth Eliasen.

Mit indtryk af familien er, at forældrene er meget optaget af at passe deres børn selv, de er ikke som folk er flest, og de igennem hele denne sags forløb p.g.a. mange omstændigheder har fået opbygget en mistillid over for offentlige myndigheder.

Min holdning i sagen er, at man har gjort en familie fortræd. Sagen virker til at være startet på et meget løst grundlag, og dernæst er den vokset helt ud af proportioner. De foranstaltninger, som i sidste ende er sat i værk for at støtte de to drenge, kunne uden videre være sat i værk, samtidig med at drengene bor i eget hjem.

Som jeg ser det, er denne sag et meget sørgeligt kapitel i en families historie samt et eksempel på en ekstremt dårlig sagsbehandling i en socialforvaltning i en dansk kommune. Til skade for kommunens anseelse, til skade for borgernes tillid til det offentlige system, til skade for et forældrepar, og sidst men ikke mindst – til skade for nogle børn, som måske aldrig kommer over alt det, de indtil nu har været udsat for i deres forholdsvist korte liv.

Med venlig hilsen,

Tove Videbæk,

Tidl. MF og formand for Folketingets socialudvalgIn dsendt af Helsingørgruppen

Ønsker du at sende en mail:
Helsingørgruppen@Kron borglisten.dk

www.Kronborglisten.dk

København den 15/2-2006.
PRESSEMEDDELSE:
Dette brev er sendt til hvert enkelt folketingsmedlem.

København den 14/2-2006.

Til alle Folketingsmedlemmer

Vedr. erklæring fra Folketingets fhv. Socialudvalgs Formand vedr. Eliasen- & Helsingørsagen:

Med udgangspunkt i erhvervet som folketingspolitkker opfordres du til at handle i denne
skandaløse-kommunalsag i Helsingør.

Ingen udover den kommunale sagsbehandler som også er een og samme person i jobbet som
afdelingsleder, denne samme person har en alt for stor kompetence, i denne sag endda en
inhabil enerådig kompetence som nu på 9 år uberettiget og uden grund har forfulgt en
velfungerende helt igennem Dansk kerne-familie og har tvangsfjernet de 2 ældste på
henholdsvis 9 & 12 år, nu i over 1 år, ud af en børneflok på 5 (nu mellem 1 og 12 år) de
2 børn har nu i over 1 år, overhovedt ingen kontakt haft til deres familie.

Helsingør Kommunes Socialudvalgsformand Ib Kirkegaard støtter ligeledes familien 100 % men
selv han står magteløs overfor denne magtsyge embedskvinde i sin egen forvaltning.

Socialudvalgsformanden har kendt familien siden år 2000, da denne kontaktet ham, han blev
dengang hurtigt overbevist at der intet var i vejen med hverken forældre eller børn, hvorfor sagen
blev stoppet, men den magtsyge inhabile sagsbehandler forsatte sit forhavende år efter år med
hver gang helt nye bekrymringer og formodninger alt sammen uden dokumentation, og det
har INTET med virkeligheden at gøre.

Både Folketingets fhv. Socialudvalgsformand Tove Videbæk og Helsingør Kommunes
nuværende Socialudvalgsformand har fungeret som familiens bisidderer. De kender
familien rigtigt godt, kommet i hjemmet, kende forældre og børn, selv de nu store
tvangsfjernet børn har været passet af Socialudvalgsformanden.

Se TV- interviewet med Tove Videbæk om samme :
Klik her på Tove Videbæk: Se "www.VTV.dk" i Lokal tv i Helsingør

eller se TV om sagen med Lisbeth Klik her: http://62.61.145.235/TVINDSLAG/TFB.wmv


Der ses frem til din HJÆLP m.v. direkte til Helsingørgruppen på besvar-retur e-mail

eller direkte til Helsingørgruppen på e-mail : Helsingørgruppen@Kronborgliste n.dk
 Sendetidspunkter - TV

Når de voksne slår:
15.02.06, kl. 20.00 - DR1

Når de voksne slår:
(G)18.02.06, kl. 12.10 - DR1

Svineriget i Øst:
(G)20.02.06, kl. 23.40 - DR2

Når de voksne slår
(G)21.02.06, kl. 10.00 - DR1

Den sidste dans: 
(G)27.02.06, kl. 23.55 - DR2

Når de voksne slår
(G)06.03.06, kl. 24.00 - DR2


Sendetidspunkter - Radio

Dokumentarzonen sendes hver lørdag på P1 kl. 14.30 - 16.00 og
genudsendes onsdage kl. 13.00 - 14.30


Cavlingprisen til DR Dokumentar

Journalisterne Christian Andersen og Michael Klint får årets fornemste journalistiske hæder for deres dokumentar "Hævet over mistanke".

Nyhedsbrev

Få Dokumentar-Nyt i din mailboks!

Nyhedsbrev

Du er her: dr.dk > Dokumentar > debat

 

'Danmark krænker Børnekonvention'

Familien Shala bor på asylcenter KongelundenFamilien Shala har været i landet siden 2000. Familien bor med syv-årige Arfonit og 19-årige Ariana (i baggrunden) i asylcenter Kongelunden på Amager
Foto: Scanpix

Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) og integrationsminister Rikke Hvilshøj (V) er på
kant med Børnekon­ventionen: Begge fastholder, at det er forældrenes ansvar, at børn lever
på asylcentre under kritisable forhold.

I Børnekonventionens artikel 39 hedder det:

"Deltagerstaterne skal træffe alle passende forholdsregler til at fremme fysisk og psykisk
helbredelse af et barn, der er offer for enhver form for grusom, umenneskelig eller
nedværdigende behandling eller straf eller væbnede konflikter. Sådan helbredelse og
resocialisering skal finde sted i omgivelser, der fremmer barnets sundhed, selvrespekt
og værdighed."


Det siger Tue Magnussen, kommunika­tionskoordinator ved Rehabiliterings- og
Forskningscenter for Torturofre, til Politiken:
"Det er Danmark, der ifølge Børnekon­ventionen har en forpligtelse," under­streger han.
Også Red Barnet mener, at hensynet til barnet står over dansk udlændingelov.

"Det gælder både udenlandske børn i Danmark og børn født af forældre med dansk
statsborgerskab", siger Bente Ingvarsen, national programchef, Red Barnet, til avisen.

Danmarks forpligtelse
Konventionens paragraf 39 forpligter Danmark til at træffe forholdsregler til fremme af børns
fysiske og psykiske helbredelse samt resocialisering af børnene.

"Der er bred politisk enighed om, at forholdene ikke er i orden. Når de så har boet mere
end et halvt år i centrene, finder helbredelse og resocialisering jo ikke sted i omgivelser,
der fremmer barnets sundhed, selvrespekt og værdighed. Så er det indlysende, at man
overtræder konventionen. Man burde give familierne og deres børn midlertidig
opholdstilladelse, indtil de kan sendes hjem," anfører Tue Magnussen.

Erkender rod i tal
Det er efter dages forvirring lykkedes Udlændingestyrelsen at finde ud af, hvor mange børn,
der bor på landets asylcentre. Først oplyste integrationsministeren i Folketinget et antal
på i alt fem. Dette antal kunne Dansk Røde Kors tilbagevise ved at oplyse, at man alene
i asylcenter Kongelunden havde 27 børn, der havde været i asylsystemet i fire år eller
længere tid.

"Det er ikke fem børn, der har opholdt sig på centrene i mere end fire år - det rigtige tal
er 220 børn. Det er ikke 11 børn, der har opholdt sig på centrene i mellem tre og fire år - det
rigtige tal er 97 børn. Udlændingestyrelsen har endnu en gang beklaget de i første omgang
forkert afgivne tal", hed det i aftes fra Integrationsministeriet.

Minister: Forældrenes pligt
Politiken har spurgt integrationsminister Rikke Hvilshøj (V) om, hvorvidt Danmark rent
principielt kan lade børn leve i asylcentrene i op til seks år. Dertil svarer ministeren:
"Der er ikke nogen, der ikke kan rejse frivilligt hjem, og hvis man har fået et afslag på asyl,
så har man altså pligt til at rejse hjem".

Konfronteret med, at børnene ikke selv har det valg, da de ikke kan rejse uden deres
forældre, svarer ministeren:
"Nej. Og jeg synes også, det er ærgerligt, at der er forældre, der sætter deres og deres
børns liv på standby i stedet for at acceptere den afgørelse, de har fået, og få startet op
på deres tilværelse i hjemlandet".

Det er dette, Tue Magnussen og Bente Ingvarsen går i rette med med henvisning til
Børnekonventionen.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Statsministeriets svar på brev til Statsministeren fra Lisbeth Eliasen herunder.     
 

 

 

 

København, den 11. januar 2006

5129-36

 

 

Lisbeth Eliasen

 

Kære Lisbeth Eliasen

Statsministeriet bekræfter modtagelsen af din e-mail af 30. december 2005 til statsministeren, hvis indhold han er orienteret om.

Da din henvendelse vedrører forhold, der hører under Socialministeriets ansvarsområde, er din henvendelse d.d. videresendt dertil.

Med venlig hilsen


Sune Stampe Sørensen
Ministersekretær

Kommentar til svaret fra Lisbeth:

Desværre IGEN et helt overflødigt og ligegyldigt svar på noget

meget vigtigt, brevet har intet at gøre i Socialministeriet, men

måske i Justitsministeriet, mit sidste brev til Statsministeren

som nu er ved at være l år gammelt er der stadig ikke

kommet svar på det brev køre stadig rundt imellem de

forskellige ministerier, brevet var om Helsingør Kommunes

svindel og bedrag med børnepenge som Kommunen har

tilbageholdt og lavet problemer med siden 1999.

Og ikke nok med det d.d. den 11/1-2006 har de lavet

det til et lovforslag at kommunerne fremover må stjæle

børnefamiliernes børnepenge !!!!!!!!!!!!. men det er da

godt at loven bliver tilpasset det korrupte Helsingør, IKK ?

----------------------------------------------------------------------------------------

Åben brev til statministren                                                                  

Østre Landsret er korrupt.

Danmark har udviklet sig i en rædselsfuld retning, hvor mennesket bliver trådt på i det offentlige system.
Østre Landsret er et grumt eksempel på dette. Vi som Verdens beste forældre har fået tvangsfjernet to
af Verdens sødeste samt livsglade velopdraget børn ud af en børneflok på 5 (fra ½ år til 12 år), dette sket
med politiet hjælp, de to drenge på 8 år og 11år bliver kidnnappet og bortført
på offentlig gade med vold og
magt den 31/1-2005 og siden har ingen hørt eller set noget som helst til disse to børn, om de er i live ved
kun de korrupte embedsmand som hærsker som guder i vort land.

Den 6 december 2005 skal sagen så for Østre Landret, men ingen vidner må indkaldes, ej heller må de to
drenge selv komme i retten og vidne eller blive afhørt.

Drengene er nu 9 år og 12 år men de kan ikke får lov til at blive hørt i deres egen retsag. Danmark overtræder
på grovestevis Menneskeretnighederne og Børnekonventionen. Danmark er ikke et retsamfund, når
Østre Landsret ikke kan se sig i stand til at give børn en retfærdig retsag. Det er grusomt at  ALLE disse
børnesager er aftalt spil hvor afgørelserne er afgjort og stedfæstet på forhånd.

De to drenge fik IKKE deres retsag den blev AFVIST af Østre Landsret, fordi vi ville have en tilkendelsegivelse
fra retten på, at der ville blive indkaldt vidner samt også børnene selv. Dette er Justitsmord når retten ikke
overholder gældende lovgivning om at børn over 12 år skal høres i denne type sager.

Det kimer nu til Julefest, og julen kaldes børnenes fest. Hvem tænker på alle de tusindevis af tvangsanbragte
børn og ikke mindst de to ulovligt kidnappet og bortførte drenge der på utilgiveligtvis og voldeligvis siden
den 31/1-2005 blev overfaldet af politiet under deres uddeling af valgmatriale til folketingsvalget i februar md. d.å.
pgr. "demokratiet" men de blev frarøvet hele deres familie og nu er der snart gået 1 år uden Verdens bedste
forældre har hørt fra Verdens bedste børn.

Må de korrupte beslutningstager: politikker / Dommer / embedsmænd få deres Julemad / Nytårsmad galt i
halsen, der
på så grummen en vis har frataget disse børnes deres barndomstid og sat dem i et evigt fængsel
af længsel hjem, til den familie der også savner dem med længsel.
 
Ja,- den dag idag, i rige Danmark er der børn der på samme grumme vis som i H.C.Andersen " den lille pige 
med svovlstikkerne " får frataget og stjålet deres liv samt smardret deres 
gnist, uden nogen af dem højt på strå
i store stillinger,  få deres dårlige samvittighed til at gøre et effektivt
initagetativ til at giver disse børn fri til et 
glædefyldt liv i familien skød, men nej dette vil ikke find sted i Danmark der lidt efter lidt er ved at forvandle sig
til et goldt og koldt sted, hvor vi lader svage sulte , lader de hjemløse være hjemløse og sender vores sønner i
nytteløs krig.
Forsætter Danmark denne kurs, vil der sikkert snart ske en revulition hvis dette ikke stoppes.

Til dem der kan sætte sig til det store Nytårs-Julebord uden dårlig samvittighed, - ønsker vi glædelig Jul og Godt Nytår.
 
Med  Venlig Hilsen
 
 
-------------------------------

Åbent læserbrev             

Helsingør den 5/12-2005
 

Til   Østre Landsret

 

Vedr. Sagen Helsingør-sagen / Eliasen-sagen den 6/12-2005 i 6 afd. :

 

Justits-MORDENE fortsætter i Østre Landsret.

Tænk sig vi er blevet nægtet indkaldelse af vidner under retssagen den 6/12-2005. JA ikke engang barnet der er over 12 år og som sagen drejer sig om,  kan blive hørt i sin egen sagen vedr. sit eget liv.

Men lovgivningen siger at børn over 12 år skal høres ( er det fordi de har slået barnet ihjel eller dopet ham konstant med retalin el. ligende, hvor blev retsikkerheden lige af ) ?

Er det bevidst korruption fra Landsrettens side når man nægtes Advokatbistand i en sag der i gennem hele sagsforløbet har været repræsenteret af to advokater bl.a.  p.g.a. den stor mængte iscenesatte sagsakter ?  Der var også 2 adv. i den foregående prøvelse i Den sociale Ankestyrelse den 3/3-2005, her havde sagen to advokater, en til hver part, men nu har Østre Landsret pludselig forbudt at sagen har to advokater, til trods for at den nuværende adv. Trygve S. Nielsen, højsteretsadvokat har redegjort for nødvendigheden for to advokater på sagen. Vedr. hjælpen til vores to ældste ulovligt kidnappede, nu tvangsfjernede børn på nu 12 & 9 år for sådan ca. 1 år siden, uden vi som forældre har hørt noget som helst fra de bortførte børn som er ud af en børneflok på fem i alderen fra ( ½ – 12 år)... som alle er fra en sund fast kernefamilie.

Vi ønsker en retfærdig retssag, - IKKE denne ensidige fremstilling af sagen, iværksat fra en hævngærdig, narkoligende type, psykisk syge sagsbehandler som har forfulgt vores familie siden 1997, og hvem vi som familie har forsøgt alt for at få væk fra vores sag uden held.

Sagen er uden reel mulighed for et sagligt forsvar for vores børn uden indkaldelse af vidner.

( Vi har ikke d.d. 5/12-05 modtaget nogle sagsakter fra Landretten )

Tænk sig at Østre Landsret ikke har ulejliget sig med at besvare vores een advokats henvendelser her dagen før retssagen den 5/12-05.

Hvorfor er der ikke afsat mere end under 1 dag til en så vigtig retssag ?  Hvorfor ser Landsretten stort på menneskeliv. Havde det været en tyveri eller voldssag, så var der masser af tid til sagen.  Sikkert det meste af en uge ?

Vi ønsker ingen retssag gennemført, før der er indkaldt vidner som eks.:

Vores bisidder: Tove Videbæk, Kristendemokrat,  tidligere formand for folketinget Socialudvalg, MF. som har info om sagen fra (1999 til 2005).

Vores bisidder: Ib Kirkegaard DF., Byrådsmedlem og Socialudvalgsformand pr. den 1/1-2006. info om sagen fra ( 2000 til 2005).

Villy Søvndal, MF. Formand for Socialistisk Folkeparti info om sagen siden 2003 og lige til d.d.

Ingrid Wredstrøm bisidder og skolelærer. tidl. byrådsmedlem (2002 til 2004)

Adv. Charlotte Castenskojld Højsteretsadvokat i sagen (2003 til 2005).

samt mange, mange flere.

Hertil er der flere filmhold fra DR 1 + TV 2 der har haft deres gang i vores hjem siden 2002 til 2005 som også ville gavne belysningen af sagen, derfor skal disse også indkaldes som vidner samt for at fremvise og gennemse de optagelser der er blevet optaget af børnene i deres hjem samt andre steder både offentliggjort i DR-Dokumentar, Dags Dato, TV-aviser, Radioprogrammer samt mange andre ikke offentliggjorte optagelser.

Ingen familier der bliver udsat for en tvangsfjernelse har en reel retssag i Østre Landsret med den opbyggelse og fremgangsmåde der finder sted i dag. Det viser statikerne med alt tydelighed i dag.

Ingen familier har vundet i Østre Landsret og fået deres børn hjem !

Østre Landsret er en bananstat værdig i børnesager.

Det skyldes sikkert at staten har en fast kammeradvokat der på samlebånd fremfører alle børnenesager ens og har sin daglige gang i Landsretterne og derfor har et indgående kendskab til dommer og domsmændene. Dette ville normalt få ord  som korruption eller inhabilitet frem i folkemunde !

Hvorfor kan disse Justits-MORD fortsætte i Østre Landsret ?    

Landsretten må afsætte en uge til denne sag og lade familien få lov til at indbringe deres foresvar til sagen i form af beviser og vidner samt hver parts far/mor med hver deres egen advokat og sikre at Landsretten har udpeget friske dommere som ikke denne gang sidder og direkte sover som vi var ude for sidste gang, hvilket der er klaget over, men som bare er blev afvist af den selv siddende egenhændige dommer, ja,  altså han der sad og sov, hvilket enhver i retssalen kunne høre.

Med venlig hilsen

Lisbeth Eliasen
www.LisbethEliasen.dk

------------------------------------------------------------
 Østre Landsret er KORRUPT. Åbent brev til Statsministeren i Helsingør-sagen :
Forfatter: Lisbeth Eliasen (---.dlup.telianet.dk)
Dato:   30-12-05 04:52

Åben brev til statministeren

Østre Landsret er korrupt :
____________________


Danmark har udviklet sig i en rædselsfuld retning, hvor mennesket bliver trådt på i det offentlige system.
Østre Landsret er et grumt eksempel på dette. Vi som Verdens beste forældre har fået tvangsfjernet to
af Verdens sødeste samt livsglade velopdraget børn ud af en børneflok på 5 (fra ½ år til 12 år), dette sket
med politiets hjælp, de to drenge på 8 år og 11år bliver kidnnappet og bortført på offentlig gade med vold og
magt den 31/1-2005 og siden har ingen hørt eller set noget som helst til disse to børn, om de er i live ved
kun de korrupte embedsmand som hærsker som guder i vort land.

Den 6 december 2005 skal sagen så for Østre Landret, men ingen vidner må indkaldes, ej heller må de to
drenge selv komme i retten og vidne eller blive afhørt.

Drengene er nu 9 år og 12 år men de kan ikke får lov til at blive hørt i deres egen retsag. Danmark overtræder
på grovestevis Menneskeretnighederne og Børnekonventionen. Danmark er ikke et retsamfund, når
Østre Landsret ikke kan se sig i stand til at give børn en retfærdig retsag. Det er grusomt at ALLE disse
børnesager er aftalt spil hvor afgørelserne er afgjort og stedfæstet på forhånd.

De to drenge fik IKKE deres retsag den blev AFVIST af Østre Landsret, fordi vi ville have en tilkendelsegivelse
fra retten på, at der ville blive indkaldt vidner samt også børnene selv. Dette er Justitsmord når retten ikke
overholder gældende lovgivning om at børn over 12 år skal høres i denne type sager.

Det kimer nu til Julefest, og julen kaldes børnenes fest. Hvem tænker på alle de tusindevis af tvangsanbragte
børn og ikke mindst de to ulovligt kidnappet og bortførte drenge der på utilgiveligtvis og voldeligvis siden
den 31/1-2005 blev overfaldet af politiet under deres uddeling af valgmatriale til folketingsvalget i februar md. d.å.
pgr. "demokratiet" men de blev frarøvet hele deres familie og nu er der snart gået 1 år uden Verdens bedste
forældre har hørt fra Verdens bedste børn.

Må de korrupte beslutningstager: politikker / Dommer / embedsmænd få deres Julemad / Nytårsmad galt i
halsen, der på så grummen en vis har frataget disse børnes deres barndomstid og sat dem i et evigt fængsel
af længsel hjem, til den familie der også savner dem med længsel.

Ja,- den dag idag, i rige Danmark er der børn der på samme grumme vis som i H.C.Andersen " den lille pige
med svovlstikkerne " får frataget og stjålet deres liv samt smardret deres gnist, uden nogen af dem højt på strå
i store stillinger, få deres dårlige samvittighed til at gøre et effektivt initagetativ til at giver disse børn fri til et
glædefyldt liv i familien skød, men nej dette vil ikke find sted i Danmark der lidt efter lidt er ved at forvandle sig
til et goldt og koldt sted, hvor vi lader svage sulte , lader de hjemløse være hjemløse og sender vores sønner i
nytteløs krig.

Forsætter Danmark denne kurs, vil der sikkert snart ske en revulition hvis dette ikke stoppes.

Til dem der kan sætte sig til det store Nytårs-Julebord uden dårlig samvittighed, - ønsker vi glædelig Jul og Godt Nytår.

Med Venlig Hilsen

[ www.LisbethEliasen.dk ]
--------------------------------------------------------------
 Læserbrev bragt i aviser :

 

Danmark er børnefjendsk !

 Åbent Brev til "Statsminister" Anders Fogh Rasmussen:

Du er nu ude med at at regeringen vil forhøje børnecheken, det lyder jo dejligt, men sandheden er desværre en ganske anden, ihvertfald i den konservative ledet by Helsingør, der kan vi som et forældrepar til vores fælles 4 børn, ikke  engang få den allerede lovbestemte Børnecheck udbetalt, dette cirkus med den børnefjendsk Helsingør Kommune har nu stået på siden 1999 og til dato ( indimellem årene har man dog udbetalt checken ) f.eks.  de sidste checks vi fik var der kun ydelse til de 2 mindste børn, alene dette har stået på i flere år, Kommunen sidder enhver henvendelse overhørig, dette selvfølgelig kun i et forsøg på direkte chikane af en ellers ganske velfungerende selvstændig børnefamilie, som i øvrigt INGEN andre ydelser få fra Kommunen, og absolut ingen gæld har til Kommunen, tværtimod skylder Helsingør Kommune os rigtigt mange penge efterhånden ( vores børn er mellem 2 og 11 år )

Nu står vi ellers i den lykkelige situation, at vi har en lille ny på vej, og sagtens kunne bruge en forhøjelse af børnechecken, men desværre er det din regering nu lover, at stikke blaar i børnefamiliernes øjerne eller er det KUN i Helsingør ved en Konservativ Borgmester dette kan lade sig gøre ?

Det er ikke fordi der har mangler henvendelser i denne sag til din tidligere konservativ Socialminister Henriette kjær, som ligeledes bare har siddet sagen overhørig, Socialministerens kommentar har stort set været at citat " Jeg er bare en tilfældigt siddende socialminister", altså uden kompetance overfor een sagsbehandler ude i Kommunen, og en ny sagsbehandler er totalt umuligt at få, Danmark kaldes for et demokrati, men det vi oplever er et diktatur.

Syntes du de Konservatives børnepolitik er det der skal føres fremover, så er det rystende, så vi vil herfra opfordre dig til at samarbejde mere med Dansk Folkeparti som sammen med Venstre nok vil kunne give frihed og menneskelighed til børnefamilierne fremover. For de konservative i Helsingør er et direkte skræmmebillede, og en skamplet på den Danske socialpolitik ?.

  • Med Venlig Valg Hilsen
  • Lisbeth Eliasen
  • Helsingør


_____________________________________________________________________________________________________________

  • Læserbrev bragt i aviser :
  •  
  • Hvor tumpet må en kommune være ?
  •  
   Vi har modtaget:
    
   Helsingør kommune handler helt utroligt tumpet i tvangfjernelsen af to børn i Eliasen-sagen / Helsingørsagen 
   dette udtaler Tove Videbæk som er Folketinget fhv. Socialudvalgsformand, udtagelsen falder i et interview 
   med Flemming Bohmann fra den lokal TV-stationen VTV i Helsingør.
    
   Endvidre har families bisiddere Tove Videbæk tidligere udtalt til Helsingør Dagbladet at Helsingør kommune
   fejladministrer lovgivningen på grotesk vis i denne sag.
    
   Under TV- udsendelsen kommer Tove Videbæk med løsningsforeslag til familien og Kommunen.
    
   Man kan se udsendelsen på lokal tv i hele uge 19,  d.v.s. Mandag den 9 / 5 - 2005  til søndag den 15 / 5 - 2005
   mellem kl. 16,00 og  kl. 16,30                           

   Eller man kan gå ind på lokal tv via (http://www.vtv.dk/TVLE.wmv) hvor udsendelsen ligger på internettet,
   og se den sidste nye TV-udsendelse med families bisiddere Tove Videbæk. 


   Med Venlig Hilsen

   Lisbeth Eliasen

   Mor til 5

   Helsingør
 
 
 
                 
Betrængte børn og unge ? :
 
Indsendt af : Lisbeth Eliasen (IP Logged) Borgerdebat
Dato: 29. January, 2006 12:54

Betrængte børn og unge ? :
-----------------------------------

Jeg høre netop lige udtryket at der samles ind til betængte børn og unge i radioprogrammet giro-413,
dette udtryk har jeg ofte hørt og tænkt hvem dette specifikt omfatter.

For det kan da ikke være de offentlige tvangsanbragte og anbragte børn og unge som det offentlige
system har i deres varetægt.
For det koster jo ca. en milion kroner at have anbragt et barn om året.

Eller lader samfundet OGSÅ disse børn lide økonomisk NØD ???


Med Venlig Hilsen

Lisbeth Eliasen
 
========================================================
 
 

NÅR SKIDT KOMMER TIL ÆRE, VED IKKE HVORDAN DET SKAL VÆRE :
Indsendt af : Lisbeth Eliasen (IP Logged) Borgerdebat
Dato: 29. January, 2006 15:58


Når skidt kommer til ære, ved det ikke hvordan det skal være :
---------------------------------------------------------------------------------------


Dette velkendte ordsprog kender de fleste af Os, men tænker

Vi alle over des betydning i dagligdagen, ihvertfald kunne

Jeg godt tænke mig at høre nogle af Jer andres bud herpå.


Jeres bud vil nok i høj grad blive omkring det politiske,

men andre fortællinger og beretninger er også velkommende !.


De beretninger Jeg selv vil komme med er selvoplevede og er

hovedsageligt af politiskkarakter. Jeg vil driste mig til

at oplyse navn/adresse/profession/civil stand og hvorfor m.v..


Med Venlig Hilsen

www.LisbethEliasen.dk

  Mor & Far til seks !

Lisbeth Eliasen & Jens Valbek
         Initiativtager til Kronborglisten            

Tilbage til forsiden klik her eller på logo
TopLogo