Hængt ud i Verdenspressen af Helsingørs Kommunal Direktør !

Helsingør Kommune har taget en ny taktik i brug, offentlig sagsbehandling af socialt udsatte grupper som har mindre børn og i særdeleshed mod børneRIGEfamilier og særlig mod kriseramte familier der har mistet alle deres højt elsket børn på tragisk vis.

Desværre ses det gennem tiden at Vores familiesag i Helsingør, danner ny fremgangsmåde i tvangsfjernelsessager og andre kritisable tiltag på det sociale område, det har danne præcedens rundt om i det Danske Land, fordi embedsværket i Helsingør har så gode forbindelser ind til embedsværket i Socialministeriet. Det har Jeg fra en fhv. meget højt placeret embedsmand.

Det værst er at Helsingør Kommune er helt uden styring af en Borgmester, en Borgmester der stiltiende ikke griber ind og stopper en Kommunal Direktør som forlængst er gået fuldstændig udover stregen for god og lovlig forvaltnings skik, oveni købet overfor en alvorlig kriseramt familie som hele 7 gang har fået revet Deres elsket børn ud af armene.

Bjarne Pedersen forsætter ufortrøden med de groteske FAKTUELLE FEJL og løgne samt UD FRA JOURNALERNE I SAGEN, med offentlig sagsbehandling og forsøg på henrettelse af Vores families personer, og dette fuldstændig med overlæg og især imod bedre viden.

Helsingør Kommune krænker i den grad Vores privatliv, både børn og forældres, HELT UDEN SAMTYKKE, og Imod ALLE regler og love.

Kommunal Direktør Bjarne Pedersen, nedsætter, - "den fornærmede i medborgeres agtelse i fuld offentlighedens". - En straffelovs overtrædelse § 152

Politianmeldelsen er under udarbejdelse med de specifikke punkter med oplysninger om det som er videre givet forkert samt ulovlighederne generelt.

Erstatning og Søgsmål mod Helsingør Kommune samt Personligt mod Bjarne Pedersen, vil blive offentliggjort her på siden.

Dette her er på både Far & Mor`s samt på alle børns vegne, der blive rejst erstatningskrav.

MVH.
Lisbeth Eliasen
Borgmesterkandidat i Helsingør
2005 - 2009


Overtrædelse af straffeloven § 152


Den, som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv, og som uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, hvortil den pågældende i den forbindelse har fået kendskab, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.


Stk. 2. Begås det i stk. 1 nævnte forhold med forsæt til at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, eller foreligger der i øvrigt særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 2 år. Som særligt skærpende omstændighed anses navnlig tilfælde, hvor videregivelsen eller udnyttelsen er sket under sådanne omstændigheder, at det påfører andre en betydelig skade eller indebærer en særlig risiko herfor.
og

Forvaltningsloven

§ 27. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har tavshedspligt, jf. borgerlig straffelov § 152 og §§ 152 c-152 f, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, herunder navnlig til:

6) enkeltpersoners eller private selskabers eller foreningers interesse i at beskytte oplysninger om deres personlige eller interne, herunder økonomiske, forhold, eller

§ 27 stk. 1, nr. 6 - Denne § har Helsingør Kommunes Direktør Bjarne Pedersen, så klokke klart overtrådt i Helsingørsagen.